Η ποινική μεταχείριση της χρήσης και της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και βασικά ζητήματα δικονομικού δικαίου

Αθανασία-Ευφροσύνη Ιωάννη Ζιώγα
2022
Είναι κοινός τόπος πως η διάδοση της χρήσης και της εξάρτησης από τα ναρκωτικά έχει προσλάβει δυσμέτρητες διαστάσεις και αποτελεί ένα συγκλονιστικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Οι παραβάσεις του νόμου των ναρκωτικών βρίθουν και απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό των πινακίων στα δικαστήρια. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση του ζητήματος της ποινικής μεταχείρισης της χρήσης και της εξάρτησης από τα ναρκωτικά όπως αυτές τυποποιούνται και αποτυπώνονται στα
more » ... α 29 και 30 ν. 4139/2013 ενώ δίδεται βαρύτητα και στη νομολογιακή αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων. Ειδικότερα, αναλύεται η νομοτεχνική διατύπωση των επίμαχων διατάξεων καθώς και τα κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα που προκύπτουν, τα οποία αφορούν, στην αξιολόγηση των κριτηρίων του σκοπού της αποκλειστικά προσωπικής χρήσης, της ποινικής ευθύνης του περιστασιακού και του εξαρτημένου χρήστη, που αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα της κατασταλτικής αντιμετώπισης του αρ. 29 παρ.1 ν.4139/2013. Εξετάζεται επίσης το εννοιολογικό περιεχόμενο του σύνθετου και πολυπαραγοντικού φαινομένου της «εξάρτησης», η νομική της φύση, η οποία έχει απασχολήσει διαχρονικά την επιστημονική κοινότητα και αποτέλεσε για πολλά χρόνια αντικείμενο επιστημονικού διαλόγου και αντιπαραθέσεων καθώς και οι έννομες συνέπειες που αυτή επιφέρει. Η διάγνωση της συνδρομής της εξάρτησης επιδρά καθοριστικά στην ποινική μεταχείριση του δράστη. Παράλληλα, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των ευεργετικών εναλλακτικών μέτρων για τους εξαρτημένους δράστες (31-35 του Ν. 4139/2013) από την συμμετοχή και την ολοκλήρωση εξειδικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων. Η θέσπιση ευεργετημάτων υπέρ των εξαρτημένων καταδεικνύει ότι η εξάρτηση είναι ασθένεια, η οποία επηρεάζει τον καταλογισμό και για το λόγο αυτό ο νομοθέτης υιοθέτησε μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση. Ακόμη, δόθηκε έμφαση σε ζητήματα δικονομικού δικαίου που αφορούν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Τέλος, παρατίθενται οι καταληκτικές παρατηρήσεις και γίνεται η αποτύπωση των συμπερασμάτων.
doi:10.26262/heal.auth.ir.341503 fatcat:neq7x4rfjrbqfisr4guefvs23q