Analysis and Evaluation of Credit for Equal Installments of Principal and Interest With the Use of New Models of Capitalization on the Example of Bank Ing Bank Śląski
Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski

Anna Feruś
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank ING Bank Śląski oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji KOSS, który ze względu na wysoką dokładność uzyskanych dzięki niemu obliczeń
more » ... e zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Wykorzystywane do tej pory modele kapitalizacji są bardzo często niekorzystne dla kredytobiorców, gdyż w stosunkowo krótkim czasie powodują zbyt gwałtowny wzrost rat kapitałowych. Model kapitalizacji KOSS można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak również dla klienta. słowa kluczowe: kredyt, umowa kredytowa, raty kredytowe, modele kapitalizacji wprowadzenie Głównym obszarem działalności każdego banku komercyjnego, będącym podstawowym źródłem generowania dochodu jest działalność kredytowa. Efektywność zarządzania działalnością kredytową banków ściśle powiązana jest z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Każdy bank komercyjny, aby skutecznie zarządzać ryzykiem musi dążyć do sprawnego wykorzystywania metod obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Umiejętne posługiwanie się metodami zaproponowanymi w Nowej Umowie Kapitałowej 1 pozwala bowiem na zabezpieczenie się banku 1 Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II) to zrewidowane podejście powstałej w 1988 r. struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I) opracowanej przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Istotą NUK jest wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowego systemu bankowego, jak również poprawa sposobu określania wymogów kapitałowych banku w zależności od poziomu ponoszonego ryzyka i rozmiarów prowadzonej działalności. Proponowana Nowa Umowa Kapitałowa składa się z trzech uzupełniających się filarów stanowiących zintegrowany pakiet, który powinien być wdrożony kompleksowo w poszczególnych krajach: minimalne wymogi kapitałowe -filar 1, proces analizy nadzorczej -filar 2, dyscyplina rynkowa -filar 3. W porównaniu do wcześniej obowiązującej Umowy pierwszy filar Nowej Umowy zawiera znaczące zmiany w traktowaniu ryzyka kredytowego oraz wprowadza wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego. Podejście do ryzyka Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82), cz. 2
doi:10.18276/frfu.2016.4.82/2-60 fatcat:hvxuf7ol7zbcxfl4hac4qtleee