The development of phonological skills in preschool children

Emilija Lazarevic
2014 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Институт за педагошка истраживања, Београд Апстракт. У раду је изложен део резултата прве фазе лонгитудиналног истраживања о развоју дечје писмености. Циљ истраживања био је да се испита развијеност фонолошке способности код деце предшколског узраста. Развијеност фонолошке способности, као металингвистичке способности, испитивана је проценом гласовне анализе и синтезе у речима и препознавањем риме. Узорак су чинила деца предшколског узраста. Добијени налази указују на просечну развијеност
more » ... у развијеност фонолошких способности деце у домену способности анализе и синтезе гласова у речима, али и на тешкоће при решавању ајтема који садрже сложеније захтеве манипулисања фонемама у оквиру речи. Утврђено је и да се јављају тешкоће у препознавању риме у речима код којих је фонолошка сличност била израженија на нивоу целе речи. Будући да у нашој средини постоји мали број истраживања о развијености фонолошких способности деце предшколског узраста које представљају значајан предиктор за усвајање вештина читања и писања, налази овог истраживања омогућавају да се сагледа развијеност овог аспекта њиховог говора и језика, док ће нам у перспективи омогућити да сагледамо утицај овог предиктора на успех у почетном читању и писању. Кључне речи: фонолошка способност, деца предшколског узраста, вештина читања и писања. * Напомена. Чланак представља резултат рада на пројектима Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034) и Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (бр. 47008) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
doi:10.2298/zipi1402425l fatcat:sremcr3gwncblajkzm6rbpdx2y