Εκπαιδευτική ρομποτική και ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης: η επίδραση των ρόλων των μαθητών κατά τη συνεργασία

Ελένη Φυλακτή Ψαρά
2016
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί ένα διαμεσολαβητικό εργαλείο μάθησης που τα τελευταία χρόνια κερδίζει μεγάλη αποδοχή στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο για τον σχεδιασμό επιτυχημένων δραστηριοτήτων STEM όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. Η Υπολογιστική Σκέψη, συνδέεται με την ικανότητα του ανθρώπου να επιλύει προβλήματα και να σχεδιάζει συστήματα. H Jeannette M. Wing θεωρεί ότι η Υπολογιστική Σκέψη μπορεί να αναπτυχθεί από την παιδική ακόμα ηλικία, καθώς
more » ... αι ως δεξιότητα για διαδικασίες όπως: η συγγραφή, η κατανόηση κειμένου και η απλή αριθμητική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο η ύπαρξη ρόλων μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης των μαθητών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικό σχολείο και έλαβαν μέρος συνολικά 42 παιδιά της ΣΤ' τάξης, εκ των οποίων μία ομάδα πειραματισμού 22 ατόμων και μία ομάδα ελέγχου 20 ατόμων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 διδακτικές συνεδρίες και σε κάθε ομάδα παιδιών δόθηκε ένα ρομπότ Lego Mindstorm ev3. Στην ομάδα πειραματισμού οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων με ρόλους: Αναλυτή προβλήματος, Προγραμματιστή και Αξιολογητή, ενώ στην ομάδα ελέγχου οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων χωρίς ρόλους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι και οι δύο ομάδες ανέπτυξαν δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης. Η ομάδα με ρόλους πετυχαίνει καλύτερη επίδοση σε σχέση με την ομάδα χωρίς ρόλους, δίχως όμως τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα. Οι δεξιότητες που προκύπτει ότι ανέπτυξαν οι μαθητές είναι κυρίως η Αφαίρεση, η Γενίκευση και το Άρθρωμα. Οι επιδόσεις των μαθητών στην Αποσφαλμάτωση και στην διατύπωση Αλγορίθμου παραμένουν σταθερές.
doi:10.26262/heal.auth.ir.282778 fatcat:mije3fqntzda7l5vzvth7jjsra