Turbo1500: Core-Based Design for Test and Diagnosis

Laung-Terng Wang, Ravi Apte, Shianling Wu, Boryau Sheu, Kuen-Jong Lee, Xiaoqing Wen, Wen-Ben Jone, Jianghao Guo, Wei-Shin Wang, Hao-Jan Chao, Jinsong Liu, Yanlong Niu (+3 others)
2009 IEEE Design & Test of Computers  
doi:10.1109/mdt.2009.21 fatcat:2sjisdbsizdtboiaxepcmc5sti