Stan opieki długoterminowej w Polsce w latach 2010–2013

Joanna Gwarda-Żurańska
2016 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
Streszczenie. Opracowanie ma na celu przybliżenie sytuacji opieki długoterminowej w Polsce w latach 2010-2013, przede wszystkim na podstawie regulacji prawnych oraz statystyk opublikowanych przez GUS. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych problemów związanych z organizacją opieki długoterminowej w Polsce. Autorka pomija szeroki aspekt finansowy, skupia się na pozostałych, równie ważnych kwestiach, m.in. na: sytuacji demograficznej, kadrowej oraz prawnej osób niesamodzielnych. Oprócz
more » ... ielnych. Oprócz powszechnie znanych problemów związanych z opieką długoterminową, jak starzenie się społeczeństwa, brak odpowiedniego systemu gromadzenia informacji czy niski poziom świadczeń, Autorka porusza bardziej szczegółowe zagadnienia, jak problemy kadrowe, psychologiczne oraz związane z opieką pielęgniarską. Przedstawia zarys informacji na temat opieki długoterminowej w Szwecji, gdzie opieka nad niesamodzielnymi jest uznawana za najbardziej rozwiniętą w Europie. Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, problemy opieki długoterminowej, sytuacja osób niepełnosprawnych. Abstract. The aim of these study is to determine the status of long-term care in Poland in the years 2010-2013, primarily on the basis of legal regulations and the statistics published by the Central Statistical Office.
doi:10.18778/0208-6018.318.02 fatcat:q7lvpyjd6bcfleugjajlccgk7u