Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim: Kuramsal Çerçeve, Tarihsel Gelişim ve Uygulamaya Dönük Öneriler

Mustafa Öztürk
2017 Elementary Education Online  
hedefleriyle birlikte 'Nasıl bir dünya istiyoruz?' sorusundan yola çıkarak, mevcut kuşağın ve gelecek kuşakların refahını garanti edebilecek sürdürülebilir gelişme gösteren toplumlar oluşturulması için küresel bir yol haritası belirlenmiştir. Bu hedeflere dair bilinç ve kararlılığın ancak eğitim yoluyla kazandırılabileceği düşünülerek, 2005-2014 yılları arasındaki dönem, Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürebilir Gelişme odaklı Eğitim Dönemi olarak ilan edilmiştir. Sürdürebilir Gelişme odaklı
more » ... lir Gelişme odaklı Eğitim (SGE) yaklaşımı, öncelikle sürdürülebilir bir yaşam biçiminin nasıl etkin kılınabileceği konusunda bireylerin hassasiyet kazanmasını ve bilgi sahibi olmasını, bu yolla da uzun vadede toplumsal dönüşümlerin gerçekleşmesini hedeflemektedir. Konuya ilişkin bir derleme makalesi olan bu çalışmanın ilk kısmında, sürdürülebilir gelişme kavramının küresel bağlamdaki tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimi sunulmuş ve SGE girişiminin kavramsal çerçevesi ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci kısmında ise, yaklaşımın Türkiye'deki yansımalarının ne yönde olduğunu saptamak amacıyla, yürütülen eğitim programları ve uygulamalara ilişkin kaynaklar, akademik dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalar ve lisansüstü programlarda yürütülmüş tezler taranarak konunun yerel resmi çizilmiş ve son olarak temel eğitime ve öğretmen eğitimine yönelik uygulama önerileri sunulmuştur. ABSTRACT. Along with the 21st century goals building on the idea 'the earth we want to live on,' a global route map was established to construct sustainably developing societies that are able to ensure the welfare of the current as well as future generations. The awareness and commitment required for those goals are thought to be empowered principally through education. In line with this assumption, the period between the years 2005 and 2014 was declared as the Decade of Education for Sustainable Development by the United Nations. Education for Sustainable Development (ESD) aims to ensure the acquisition of necessary knowledge of and sensitivity to a sustainable lifestyle by individuals and in this way the realization of societal transformations in the long run. Being a review article, this paper first presents the definition, scope, and chronological evolution of the sustainable development concept in a global context and puts forward the conceptual framework of ESD initiative. The paper later draws the local portrait of the issue in Turkey through an examination of the resources reporting ongoing educational implementations, academic papers published in educational journals, and postgraduate theses and dissertations conducted in higher education institutions, and finally provides implications for practice in relation to primary education and teacher education. SUMMARY Purpose and Significance: This paper aims to present the definition, scope, and evolution of the sustainable development concept chronologically in a global context; put forward the theoretical framework and development of the idea of ESD; draw the local portrait of the issue in Turkey; and provide implications for practice regarding primary education and teacher education. The significance of the paper lies in the global and local value attached to sustainable development issues in international summits and calls and the inevitable role of education in empowering necessary awareness, attitudes, motivation, knowledge, and behaviors among individuals and communities. Methodology: Since this paper is a review article based on the conceptual, theoretical and historical examination of the sustainable development and ESD through documents, there is no specific research method. The documents used for the content analysis consisted of (a) international declarations and reports published by international organizations; (b) resources reflecting ongoing
doi:10.17051/ilkonline.2017.342997 fatcat:d65dgg2p3zet5ix77ngy2qyqay