PECULIARITIES OF THE SEMANTIC CONTENT OF COMPARATIVEMES IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

O. V. Muratova, T. M. Radionova
2021 "Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University", Series: "Philology. Journalism"  
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету Радіонова Т. М. Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету СПЕЦИФІКА СЕМАНТИЧНОЇ НАПОВНЕНОСТІ КОМПАРАТИВЕМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У статті проаналізовано специфіку змістової структури компаративем сучасної української мови, які й дотепер, постійно перебуваючи в полі зору дослідників, не знайшли вичерпного обґрунтування з огляду на складність і розмаїтість семантичної
more » ... і формальної структури, неодновимірність семантико-синтаксичних зв'язків з іншими частинами речення. Розглядаючи структуру порівняльної конструкції, автори приймають загальновизнану в україністиці модель, до якої входять такі компоненти: суб'єкт порівняння, об'єкт порівняння, основа порівняння і показник порівняльних відношень як засіб мовної репрезентації відповідної семантики, який забезпечує цілісність такої конструкції. Наголошено, що компаративема має власний семантичний вимір, який формує відношення між суб'єктом і об'єктом порівняння. Характер цієї взаємодії позначається сполучниками, прийменниками, синсемантичними словами, морфологічними формами слів. Встановлено, що формальні чинники безпосередньо впливають на семантичні можливості компаративем. Вибудовується семантична ієрархія порівняльних структур за ступенем уподібнення чи розподібнення між суб'єктом і об'єктом. Проведений статистичний аналіз засвідчив, що ядром функціонально-семантичної категорії компаративності є конструкції уподібнювального типу, які у формальному плані є більш варіативними, ніж конструкції розподібнювального типу. Крім того, семантика першого типу часто ускладнюється додатковими семантичними відтінками: причини, мети, ступеня, міри. Наголошено, що специфікою семантичного наповнення одиниць уподібнювального типу є контамінація кількох семантичних відтінків порівняння в одній структурі. Встановлено, що компаративеми розподібнювального типу менш варіативні за формами вираження. Основне семантичне навантаження в таких структурах створюється прикметниками чи прислівниками у вищому ступені порівняння. Вибудовано ієрархію семантичних відтінків у конструкціях розподібнювального типу залежно від ступеня розподібнення між об'єктом і суб'єктом. Аналіз особливостей семантичного наповнення порівняльних конструкцій уподібнювального і розподібнювального типів через заглиблення в семантико-синтаксичні відношення між суб'єктом і об'єктом порівняння засвідчив, що складні порівняльні конструкції, які творяться на основі злиття двох порівнянь протилежної семантики, становлять певну перспективу дослідження, оскільки не можуть бути залучені до жодного із семантичних класів порівнянь. Ключові слова: категорія порівняння, компаративема, порівняльна конструкція, суб'єкт порівняння, об'єкт порівняння, основа порівняння, показник компаративних відношень, семантико-синтаксичні відношення.
doi:10.32838/2710-4656/2021.1-1/12 fatcat:mklzllm7k5cplb2kw2upfkpq3m