Coworking – supportive workspace for mobile knowledge workers
COWORKING – ŚRODOWISKO PRACY WSPIERAJĄCE MOBILNYCH PRACOWNIKÓW WIEDZY

Jacek BENDKOWSKI, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Postęp technologiczny jaki się dokonał na przestrzeni ostatnich lat umożliwił rozwój elastycznych form zatrudnienia. Mając laptop, smartfon oraz dostęp do Internetu można pracować z dowolnego miejsca na świecie, szczególnie jeśli najważniejszym zasobem jest wiedza. Jednym z najważniejszych problemów, przed którym stoją mobilni pracownicy wiedzy, jest zapewnienie wspierającego środowiska, które nie tylko dostarcza zasobów koniecznych do realizacji bieżących zadań, ale także
more » ... , ale także umożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych i psychicznych, pozwala rozbudzić motywację i przełamać blokadę twórczą. W artykule przedstawiono coworking jako fizyczne i społeczne środowisko pracy wspierające tworzenie kapitału społecznego i kulturowego na przykładzie studium przypadku biura coworkingowego Coworking#Krzywa12. Słowa kluczowe: coworking, wsparcie społeczne, wspólnota coworkingowa, mobilni pracownicy wiedzy, transfer wiedzy. Abstract: Technological advances of recent years have enabled the flexibilization of the workforce. With a laptop, smart phone and internet access you can work from virtually anywhere, especially when the most important asset is knowledge. One of the biggest problems for mobile knowledge workers is a supportive environment that not only provides necessary resources to perform regular tasks, but also helps them meet their social and psychological needs, to find motivation and overcome creativity blocks. The paper shows coworking as a physical and social environment for mobile knowledge workers that supports creation of social and cultural capital based on a case study of Coworking#Krzywa12.
doi:10.29119/1641-3466.2018.118.4 fatcat:wzyy5epc7nar3gviyskyof2rni