Elicitation and generation of a script for the acquisition of household appliances within a consumer decision-making context

AC Erasmus, E Boshoff, GG Rousseau
2010 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences / Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe  
OPSOMMING Hoewel geskrifte as 'n geldige konstruk in verskeie dissiplines soos kognitiewe sielkunde erken en gebruik word, is min gedoen om die potensiaal van aankoopgeskrifte verder te ontgin sedert die eerste inisiatiewe in die 1980's. Die doel van hierdie studie was om 'n teks vir die aankoop van groot huishoudelike toerusting binne verbruikersbesluitnemingsverband te ontwikkel as 'n meer realistiese voorstelling van die aankoopproses as wat deur tradisionele verbruikersbesluitnemingsmodelle
more » ... sluitnemingsmodelle voorgehou word. Vorige navorsing op hierdie gebied is in aanmerking geneem (Erasmus et al, 2002b ) om data-insameling te struktureer en maksimaal te benut vir die generering van 'n geskrif wat aan die basiese eienskappe en strukturele vereistes van geskrifte sou voldoen. 'n Emiese, ideografiese navorsingsbenadering is gevolg (Denzin & Lincoln, 2000:10, 158). Veelvoudige data-insamelingstegnieke is gebruik om sydigheid te voorkom. Minder gestruktureerde tegnieke is gebruik en selektief gekombineer (Erasmus et al, 2002a) . Data is direk na insameling verwerk sodat die resultate in opeenvolgende data insamelingsessies in aanmerking geneem kon word om leemtes uit te skakel. Die keuse, kombinasie en volgorde van implementering van die onderskeie data-insamelingstegnieke het meegewerk om die relevante norme te identifiseer en dit moontlik gemaak om 'n teks wat aan die basiese eienskappe en strukturele eienskappe wat vir tekse voorgehou word, saam te stel. Die spesifieke volgorde van tegnieke kan vir soortgelyke studies aanbeveel word: die geskrewe tegniek was veral suksesvol om al die aktiwiteite (elemente) te identifiseer, terwyl daaropvolgende tegnieke bygedra het om elemente uit te brei, om betroubaarheid en geldigheid te verseker en om visuele stimuli vir die diskrimineringstegniek saam te stel.
doi:10.4314/jfecs.v30i1.52822 fatcat:3wqkudbhg5gqzjbqpi2o2wfw4u