Sexual dimorphism of the human corpus callosum: Digital morphometric study

Goran Spasojevic, Zlatan Stojanovic, Dusan Suscevic, Slobodan Malobabic
2006 Vojnosanitetski Pregled  
Apstrakt Uvod/Cilj. Promjene morfologije i dimenzija žuljevitog tijela (corpus callosum) dovode se u vezu sa različitim patološkim poremećajima. Za praćenje ovih promjena značajni su i podaci o eventualnom polnom dimorfizmu koje smo željeli da utvrdimo ovom studijom. Takođe smo željeli da uporedimo rezultate dobijene digitalnom morfometrijom žuljevitog tijela u našoj populaciji sa rezultatima drugih autora dobijenih različitim metodama. Metode. Istraživana su 34 mozga (kadaveri oba pola − 19
more » ... ri oba pola − 19 muških i 15 ženskih; 26−72 godine). Digitalnom morfometrijom (Auto-CAD program) mjereni su parametri žuljevitog tijela: dužina, širina na polovini dužine, dužina korteksne ivice, površina i perimetar prednjeg i zadnjeg kaloznog segmenta, kao i površina i obim corpus callosuma. Vrijedosti ovih parametara kod muškaraca i žena su proučavane i statistički upoređivane. Rezultati. Ispitivani parametri žuljevitog tijela žena i muškaraca se statistički značajno ne razlikuju (Studentov t test; p > 0,05), uključujući srednje vrijednosti najznačajnijih morfometrijskih parametara -površine presjeka (muškarci 654,11 mm 2 , žene 677,40 mm 2 ) i perimetra (muškarci 19,61 cm, žene 19,72 cm). Rezultati dobijeni digitalnom morfometrijom su u granicama nalaza drugih autora dobijenih magnetnom rezonancijm i planimetrijom. Međutim, vrijednost Pearsonovog koeficijenta linearne korelacije između površine i obima corpus callosuma kod muškaraca pokazala se visoko značajnom (rxy = 0,6943, p < 0,01), za razliku od žena gdje je bila statistički neznatna. Zaključak. Metoda digitalne morfometrije se pokazala kao pouzdana metoda u encefalometrijskim istraživanjima. Međutim, naši rezultati ukazuju da je pitanje polnog dimorfizma žuljevitog tijela veoma složeno, jer se iste varijable (površina ili njegov perimetar) ne ponašaju isto kod muškaraca i žena, pa se zbog toga možda čak i ne mogu jednostavno porediti između polova. Ključne reči: korpus kalozum; pol, obeležja; istraživanje, dizajn; statistička analiza podataka; antropometrija. Abstract
doi:10.2298/vsp0611933s pmid:17144427 fatcat:awaik4rkqvbezelsw4d3acpjte