OD REDAKCJI

Konteksty Społeczne
2015 unpublished
Bieżący numer "Kontekstów Społecznych", poświęcony zagadnieniom z obszaru współcze-snej socjologii religii, zawiera siedem artykułów oraz esej recenzyjny. Prezentowane artykuły w dużej mierze odnoszą się do empirii, co przejawia się zarówno w prezentacji wniosków z badań, jak i w refleksji nad tworzeniem kategorii pojęciowych. Problematyka w nich poruszana obej-muje zagadnienia tworzące ogólny obraz kondycji religijno-moralnej Polaków: kwestię ich sto-sunku do zasad moralności chrześcijańskiej
more » ... i chrześcijańskiej oraz stopnia ich realizacji w odniesieniu do różnych aspektów życia codziennego i odświętnego, opinie młodzieży na temat funkcjonowania Kościoła jako instytucji, a także sposób jej postrzegania i urzeczywistniania wartości religijnych w indywi-dualnym życiu. Dwa teksty odnoszą się do refleksji socjologicznej na płaszczyźnie definiowania zjawisk nowoczesności i ponowoczesności w obszarze religijności, natomiast recenzja w interesu-jący sposób wskazuje wszelkie argumenty za i przeciw, pojawiające się po lekturze książki Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem Petera Bergera i Antona Zijdervelda z 2010 roku. Pierwszy artykuł, autorstwa Janusza Mariańskiego, stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie, czy religia i moralność w świadomości współczesnych Polaków wykazują cechy współza-leżności, czy też zupełnej autonomii. Drugi tekst, napisany przez Józefa Baniaka, prezentuje obraz Kościoła instytucjonalnego, jaki posiadają uczniowie liceów i studenci szkół wyższych. Maria Sroczyńska, autorka trzeciego z artykułów, przedstawia zagadnienie stosunku mło-dzieży polskiej do wartości religijnych oraz jej orientacje rytualne. Czwarty artykuł, autorstwa Ewy Miszczak, koncentruje się wokół problemów funkcjono-wania małżeństw niesakramentalnych tworzonych przez ludzi ochrzczonych oraz ich relacji z Kościołem katolickim, wynikających z aktualnego statusu prawno-kanonicznego. Kolejny artykuł, napisany przez Remigiusza Szauera, ogniskuje się na prezentacji koncep-cji tożsamości narracyjnej używanej w badaniach socjologicznych nad religijnością i moralnością. Szósty artykuł, autorstwa Marcina Zarzeckiego, przedstawia zestaw nowoczesnych kate-gorii pojęciowych używanych w analizach badawczych z zakresu socjologii religii. Ostatni tekst, który napisała Urszula Bąk, prezentuje wzajemne konotacje, związki i roz-łączności religii i ideologii postmodernistycznej. Numer zamyka recenzja autorstwa Emilii Zimnicy-Kuzioły, która w obiektywny sposób opisuje monografię będącą dziełem dwóch autorytetów współczesnej socjologii: Petera Bergera i Antona Zijdervelda.
fatcat:aanrigewfjbjpissj2hpjmjhb4