ECONOMIC EXPERTISE OF THE FINANCIAL REPORTING RELIABILITY
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

N.P. Mykhailyshyn, L.A. Budnyk
2018 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
Економічна експертиза достовірності фінансової звітності Михайлишин Н.П. кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу Тернопільського національного економічного університету Будник Л.А. кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу Тернопільського національного економічного університету Стаття присвячена дослідженню способів викривлення звітних показників і методиці економічної експертизи достовірності фінансової
more » ... фінансової звітності. Розкрито сутність навмисних і ненавмисних викривлень, вуалювання і фальсифікації звітності. Розглянуто основні способи викривлення показників і прийоми їх виявлення, а також основні етапи, які включає методика економічної експертизи фінансової звітності. Ключові слова: економічна експертиза, вуалювання, фальсифікація, фінансова звітність, методика. Михайлишин Н.П., Будник Л.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Статья посвящена исследованию способов искажения отчетных показателей и методике экономической экспертизы достоверности финансовой отчетности. Раскрыта сущность умышленных и неумышленных искажений, вуалирования и фальсификации отчетности. Рассмотрены основные способы искажения показателей и приемы их определения, а также основные этапы проведения экономической экспертизы финансовой отчетности. Ключевые слова: экономическая экспертиза, вуалирование, фальсификация, финансовая отчетность, методика. Mykhailyshyn N.P., Budnyk L.A. ECONOMIC EXPERTISE OF THE FINANCIAL REPORTING RELIABILITY The article investigates methods of accounting distortion performance and the method of economic expertise of financial reporting reliability. The essence of intentional and unintentional distortions, veiling and falsification of reporting has been disclosed. The main ways of distorting the indicators and methods of their detection, as well as the main stages, which includes the method of economic expertise of financial reporting, have been considered.
doi:10.32782/2524-0072/2018-18-135 fatcat:cpnrmteq3ngczjwi2ljct63oma