A tetőtérbeépítés és/vagy emeletráépítés műszaki kér-dései és azok hatása a pénzügyi és időbeli ütemezésére
Technical issues and their effect on the financial and time scheduling of the building under roof and/or floor upbuilding

Lámer G.
2018 International Journal of Engineering and Management Sciences  
A tető te rbee pí te s e s/vagy emeletra e pí te s mű szaki ke rde sei e s azők hata sa a pe nzű gyi e s idő beli ű temeze sere Technical issűes and their effect őn the financial and time schedűling őf the bűilding űnder rőőf and/őr flőőr űpbűilding G. LÁMER Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Műszaki Menedzsment és Vállalkőzási Tanszék, glamer@eng.unideb.hu Absztrakt. A tetőtérbeépítés és/vagy emeletráépítés a zöldberuházástól eltérő műszaki kérdéseket vet fel. Elsősorban a meglévő épület
more » ... évő épület épületszerkezeti rendszerének függvényében van lehetőség a tetőtérbeépítésre és/vagy emeletráépítésre. A tanulmányban áttekintjük azokat a műszaki kérdéseket, amelyek eldöntik, hogy az adott épület esetén lehetséges-e a tetőtérbeépítés és/vagy emeletráépítés. Megvizsgáljuk általánosságban, hogy egy tetőtérbeépítés és/vagy emeletráépítés során milyen építési folyamatokkal kell számolni, és hogy milyen időbeli és pénzügyi ütemezést célszerű előírni. Egy esettanulmány ismertetésével mutatjuk be, hogy a műszaki kérdések nem kellően alapos feldolgozása szükségessé teheti az időbeli és pénzügyi átütemezést. Abstract. Building under roof and/or floor upbuilding raises technical issues different as one raise in the case of green investments. Primarily, depending of system of building constructions of the existing building there is a possibility to build under roof, and/or floor upbuilding. In the paper we review those technical issues, what decide, that in the case of given building there is or not possibility to build under roof, and/or floor upbuilding. We examine in general, that in the case of building under roof, and/or floor upbuilding what building process should be considered, and what kind of time and financial scheduling is advisable to prescribe. We will present a case study, that the inadequate processing of technical issues may require time and financial rescheduling.
doi:10.21791/ijems.2018.3.27. fatcat:oo3afx4dyzcsjkph5jvu4a3e34