Zoran Vasiljevic: Pravna teorija kredita, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2013

Stojana Petrovic
2016 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Мр Сто ја на Ђ. Пе тро вић, ви ши аси стент Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци s.pe tro vic @pra vobl.or g Доц. др Зо ран Ва си ље вић, ПРАВ НА ТЕ О РИ ЈА КРЕ ДИ ТА, ПРАВ НИ ФА КУЛ ТЕТ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БА ЊОЈ ЛУ ЦИ, БА ЊА ЛУ КА, 2013, СТРА НА 338 1 Кре дит ни по сло ви, као под вр ста бан кар ских по сло ва, у пра ву Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не не пред ста вља ју кон зи стент ну, већ нор ма тивно-прав но по сма тра но, вр ло раз у ђе ну цје ли
more » ... раз у ђе ну цје ли ну. Број ни су кре дит ни по сло ви, ко ји има ју зна чај у прак си, али ко ји код нас још уви јек ни су до би ли нор матив но прав но уоб ли че ње. Иа ко уго вор о кре ди ту, као вр ста кре дит ног по сла, у пра ву Ре пу бли ке Срп ске пред ста вља име но ва ни уго вор, број на су те о ријска и прак тич на пи та ња, ко ја, упра во у ве зи са овим прав ним по слом, до са да, ни су до би ла свој од го вор. Чи ње ни ца да на уч на и струч на јав ност Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хе р це го ви не, до са да, ни је има ла на рас по ла га њу ни ти је дан цје ло вит на уч ни при ступ ма те ри ји кре дит них по сло ва, као ни са мом уго во ру о кре ди ту, указу је на то да се те о риј ско об је ди ња ва ње свих спор них пи та ња у ве зи са овом те ма ти ком, иа ко вр ло иза зо ван за да так, до са да, на на шим про сто ри ма, ни је по ка зао успје шно ри је ше ним. Мо но гра фи ја под на сло вом Прав на те о ри ја кре ди та, ау то ра доц. др Зо рана Ва си ље ви ћа 2 штам па на у из да ва штву Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци пре ста вља аде ква тан и цје ло вит од го вор на по тре бу на уч не и струч не јав но сти за рје ша ва њем мно штва спо р них пи та ња, ко ја се мо гу поја ви ти у кре дит ном прав ном од но су. Иа ко је об ја вље на 2013. го ди не, то не ума њу је ње ну ак ту ел ност, има ју ћи у ви ду то да ова мо но гра фи ја пред ста вља
doi:10.5937/zrpfns50-12965 fatcat:6lsnjo2q2nezdcub3cgxxyoidi