POUZDANOST I PROCJENA TRENUTNOG STANJA UPORABIVOSTI KONSTRUKCIJE STRUCTURAL RELIABILITY AND EVALUATION OF CURRENT STATE OF CONSTRUCTION

Matija Orešković, Vladimir Zadravec, Željko Kos, Evgenij Klimenko
unpublished
Orešković M., Zadravec V., Kos Ž., Klimenko E.V. Structural reliability and evaluation of current state of construction Stručni članak Sažetak: Većina oštećenja u armiranobetonskim konstrukcijama dogodilo se kao rezultat opterećenja, tj preopterećenja. Ako je to povezano s faktorom trajnosti konstrukcije, onda moramo gledati vrijeme nastajanja štete, tj. vrijeme kada je postalo jasno da je konstrukcija počela popuštati. Granično stanje uporabljivosti odgovara stanjima iza kojih zahtjevi za
more » ... tenje konstrukcije ili konstrukcijskih elementa više nisu ispunjeni. Ovaj članak se bavi pouzdanosti konstrukcije i indeksom pouzdanosti kao najčešće korištenom veličinom za prikaz pouzdanosti konstrukcije. Opći postupci procjene stanja konstrukcije i njihove granice detaljno su opisane u članku. Ključne riječi: indeks pouzdanosti, oštećenje konstrukcije, pouzdanost konstrukcije, postupci procjene Professional paper Abstract: Most of the causes of damage in reinforced concrete constructions happened as a result of the load, i.e. overload. If this is connected to the durability factor of the construction, then we need to look at the time of damage formation-that is the time when it became clear that the structure began to yield. Serviceability limit state correspond to states beyond which requirements for use of construction or construction element are no longer fulfilled. This article deals with the structure reliability and index of reliability as the most commonly used measure of the structure reliability. General assessment procedures for construction and its boundaries are described in detail.
fatcat:7ghutz2tang7bavrniubckt6tq