Het nut van vervangingswaarde informatie voor bestuurlijke doeleinden

H. C. Dekker
1983 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het nut van vervangingswaarde informatie voor bestuurlijke doeleinden Verslag van een workshop Inleiding Van 18 t/m 20 augustus j.1. vond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de door de redactie van het maandblad georganiseerde internationale work shop getiteld 'The Usefulness of current replacement cost information for managerial purposes' plaats. Het thema werd in vijf onderwerpen gesplitst, namelijk: a. de fundamentele relatie tussen de vervangingswaarde en micro-economische
more » ... llen; b. het nut van vervangingswaarde informatie voor de evaluatie van het gevoerde beleid (het beheersingsaspect); c. het nut van vervangingswaarde voor de prijsstelling; d. enige problemen met betrekking tot het meten van de vervangings waarde; e. enige relaties tussen externe financiële verslaggeving en interne rappor tering. Voor ieder van deze vijf onderwerpen werden twee papers geschreven die elk vanuit een verschillende optiek het desbetreffende onderwerp behan delden. De discussie na de presentatie van de papers werd telkens ingeleid door één der deelnemers. Naast de redactieleden van het maandblad namen vijf managers, ieder van een grote Nederlandse onderneming, en 15 academici waaronder zes bui tenlanders (respectievelijk afkomstig uit Engeland (2x), Israël, West-Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika en Australië) deel aan de workshop.1 In dit artikel wordt per onderscheiden onderwerp een korte samenvatting van elk van de papers gegeven.2 Vervolgens wordt getracht eveneens per onderwerp een samenvatting te geven van de belangrijkste aspecten die tijdens de discussie aan de orde zijn gekomen. Het nut van vervangingsw aarde inform atie binnen een algem een econom isch beslissingskader Dr. Bromwich (University of Reading) analyseert in zijn paper de geldigheid van twee in de Angelsaksische literatuur veelvuldig gebruikte redeneringen die de theoretische ondergrond vormen voor de toepassing van de vervan gingswaarde ter bepaling van de waarde der activa in de financiële verslag- 5-175
doi:10.5117/mab.57.16717 fatcat:brhjxf4m7ndvbc7hgxx7se5t24