Relationship of the intensity of runoff from forest roads with intensity of precipitation

Janusz Gołąb
2015 Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria  
Streszczenie. Spływ powierzchniowy, ze względu na odmienną formę pokrycia terenu (las, użytkowanie rolnicze, obiekty miejskie), stanowi różną część bilansu wodnego. Przedmiotem pracy jest spływ powierzchniowy z nawierzchni dróg leśnych. Jej celem było opisanie zależności między intensywnością spływu powierzchniowego z leśnych dróg w górach a intensywnością opadu. Spływ mierzono na sześciu odcinkach drogi, w trzech sesjach, przy opadach odpowiednio: 9,6, 5,2 i 2,8 mm. Określono korelację między
more » ... o korelację między natężeniem spływu a natężeniem opadu przy różnych opóźnieniach tej relacji (0, 15, 30, 45 i 60 min). Dla najlepiej skorelowanych układów podano funkcję opisującą tę zależność. Opóźnienie ekstremalnych spływów w stosunku do ekstremalnych opadów można uzasadniać cechami terenu, pokrywy roślinnej, stanem nawierzchni oraz stopniem wysycenia wodą gruntu w nawierzchni. Uzyskane korelacje muszą być interpretowane na tle sumy opadów z okresu około dwóch dni przed pomiarem spływu. Najlepsze skorelowanie dla większych i dłuższych opadów obserwuje się dla opóźnienia ok. 0-15 min. Decyduje tu wysycenie gruntu w nawierzchni spowodowane wcześniejszymi opadami. Mniejsze opady, po okresach bezdeszczowych, uzyskują najlepsze skorelowanie po ok. 60 min. Funkcje opisujące zależność mają postać wielomianu drugiego stopnia z dość wysokimi współczynnikami determinacji. Słowa kluczowe: leśne drogi stokowe, natężenie spływu powierzchniowego, natężenie opadu WSTĘP Spływ powierzchniowy, jako ważny element bilansu wodnego zlewni, jest przedmiotem wielu interesujących badań (Słupik, 1972; Gil, 1990; Midriak, 1990; Brodowski J. Gołąb Acta Sci. Pol.
doi:10.17306/j.afw.2015.2.11 fatcat:pu4akcs7mjfgnpqbcmzni3u54a