Influence of HRM on Development of Human Capital in Local Self- Government Administration
Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na rozwój kapitału ludzkiego w samorządach

Zdzisław Czajka
2013 Optimum Economic Studies  
Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wdrożenia zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), wprowadzonych przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r. Ich celem był rozwój kapitału ludzkiego i dostosowanie kwalifikacji pracowników do zadań urzędów związanych z realizacją potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. W związku z tym, zwiększono samodzielność urzędów w przystosowaniu procesu kadrowego do ich zadań. W artykule opisano uwarunkowania wprowadzenia
more » ... owania wprowadzenia zmian w ZZL oraz wpływ ZZL na rozwój kapitału ludzkiego. Wpływ ten przejawiał się w: procedurach doboru kadr, wymaganiach kwalifikacyjnych wobec pracowników, doskonaleniu oraz rozwoju zawodowym pracowników. Oceny wpływu dokonano pod kątem zgodności zmian w ZZL z przepisami ustawy oraz w stosunku do przedsiębiorstw. Z badań wynikało, że skuteczność tych zmian oraz wykorzystanie nowych zasad i narzędzi ZZL w tworzeniu i rozwoju kapitału ludzkiego zależało głównie od zaangażowania osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wielkości urzędu. Większe zmiany w ZZL, sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego, wprowadziły urzędy duże (miejskie), natomiast znacznie mniejsze urzędy małe (wiejskie). Najwięcej uwagi urzędy poświęciły szkoleniom związanym z realizacją bieżących zadań. W urzędach wystąpiła duża różnorodność rozwiązań w zakresie: organizacji ZZL, procesu i zasad doboru kadr, rozwoju zawodowego pracowników oraz zakresu i form doskonalenia zawodowego. Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał ludzki, rekrutacja i selekcja, rozwój zawodowy, doskonalenie zawodowe, administracja samorządowa, gminy, urzędy marszałkowskie INFLUENCE OF HRM ON DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN LOCAL SELF-GOVERNMENT ADMINISTRATION Summary The paper presents the results of research concerning the evaluation of changes in HRM in local-self government administration which came into effect in 2008. The changes aimed to stimulate the development of human capital and to help improve the qualifications of administrative staff so that they could efficiently perform the tasks associated with the needs of citizens and businesses. To that purpose, offices were granted greater independence in creating the rules of employment process. The paper presents the circumstances in which the changes were introduced and the influence of HRM on the development of human capital. This influence is manifested in recruitment and selection (internal and external staffing) selection procedures, organisation of human resources, the role of manager in HRM, qualification requirements, employee training and employee development plans. The outcome of the research is that the effectiveness of changes in HRM and application of new rules and personnel tools in creating and Zdzisław Czajka 74 development of human capital depend primarily on the commitment of persons responsible for HRM and also on the size of office. Local self-government administration offices use a wide variety of solutions regarding HRM, recruitment and selection, employee training and other staff problems.
doi:10.15290/ose.2013.01.61.06 fatcat:j35pjz5v7vapzhp4ashdi3s3sq