Den virtuelle organisation

Af Karsten, Boye Rasmussen
unpublished
Resumé Den virtuelle organisation overskrider graenserne for den traditionelle organisation. Denne artikel fokuserer på hvorledes den virtu-elle organisation gennem informations-og kommunikationsteknologi (IKT) eksisterer og sammenholdes på trods af en manglende opfyl-delse af traditionelle krav om fysisk sammen-haeng i rum og tid. I oversigtsform demonstreres aspekter af virtualitet gennem beskrivelse af hvorledes virtualitet realiserer flere nyere orga-nisationsformer og virksomhedsmetoder.
more » ... r virksomhederne indebaerer den virtuelle organi-sering koncentration om kerneområder og in-tensivt samarbejde med eksterne partnere. For medarbejderne vil den virtuelle virksomhed in-debaere samtidig tilknytning til flere interne grupperinger og oftest i kombination med en taet kontakt til eksterne virksomheder. Såvel for virksomheder som for medarbejdere vil der gen-nem virtualitet kunne opnås fordele gennem større fleksibilitet og selvrealisering. Det forud-ses at koblingen mellem organisationsudvikling og IKT-udvikling bliver stadig mere intens og at aspekter af virtualitet med nødvendighed vil indgå i succesfulde virksomheder i informati-onssamfundet. "Virtuel" er i løbet af 1990'erne blevet et ofte brugt og naesten dagligdags tillaegsord. Specielt i formen "virtual reality" har ter-95
fatcat:agpq27qmejapldogiuzn7q4w6i