PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 1 WARSZAWA-KRAKÓW 2000 PAWEŁ CZAPLIŃSKI

Wyższa Pedagogiczna, Słupsk
unpublished
Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych Przemysł drzewny odgrywa ważną rolę w strukturze gospodarczej Pomorza Środko-wego, gdyż obok przemysłu spożywczego i skórzanego jest on najlepiej rozwinięty i naj-szerzej reprezentowany. Obejmuje produkcję płyt i sklejek, opakowań drewnianych i ele-mentów stolarki budowlanej, ale przede wszystkim produkcję tarcicy i mebli. Wprowadzenie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych systemu go-spodarki rynkowej
more » ... owodowało istotne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, kie-runkach rozwoju i przestrzennym rozmieszczeniu zakładów drzewnych. W latach 1990-1991 szeroki dostęp do surowca pozwalał na utrzymanie, a nawet wzrost produkcji, jednak przestarzałe technologie, a zwłaszcza niedostatek kapitału, spowodowały spadek produkcji oraz powolny, ale stały spadek zatrudnienia. Podkreślić należy, że w tym dziale wytwór-czości szybko podjęto działania restrukturyzacyjne, które w 1994 r. w dość znacznym stopniu poprawiły sytuację finansową zakładów. W prezentowanym artykule podjęto próbę analizy wielopłaszczyznowych zmian strukturalnych jakie zaszły po 1989 r. w przemyśle drzewnym Pomorza Środkowego. Dość dużo miejsca poświęcono także na podkreślenie historycznych uwarunkowań rozwoju, jako podstawy do wnioskowania o kształcie struktury i drogi specjalizacji w przyszłości. Problematyka przemian struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu Pomorza Środ-kowego znalazła już swoje odzwierciedlenie w pracach m.in. E. Rydza, E. Rydza i I. Ja-żewicz (1994), A. Suszyńskiego, B. Zdrojewskiej. Jednak ze względu na brak opracowań dotyczących wyłącznie przemysłu drzewnego, posłużono się materiałami pierwotnymi, które uzyskano w urzędach statystycznych w Słupsku i Koszalinie. Wykorzystano także adresy zakładów funkcjonujących w systemie Regon na dzień 30.06.1997 r. w klasach 20.10-20.40 oraz w grupie 36.1.
fatcat:bhyf2ffidve4vmgckemgssmapa