Introduction of new mechanisms for lending to agricultural producers in the context of the formation of cooperative prerequisites for market infrastructure

Олена Володимирівна Добровольська
2016 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Дослідження, проведені в статті, спонукають до ширшого висвітлення актуальних питань розвитку сільськогосподарської виробничої кооперації як однієї з важливих правових форм організації аграрного виробництва. Визначено, що розвиток кооперативного руху є важливою складовою аграрних перетворень на селі, дає можливість максимально врахувати і задовольнити інтереси кожного з учасників кооперації. Розглянуто недоліки нормативно-правового забезпечення щодо використання можливостей інституту іпотеки.
more » ... пропоновано принципову схему формування ринку сільськогосподарських земель. Проаналізовано участь міжнародних фінансово-кредитних інститутів у фінансуванні сільськогосподарських товаровиробників та діяльність кредитних спілок у сфері мікрокредитування. Іпотека є необхідною інфраструктурною ланкою в системі організації та функціонування аграрного сектора економіки, вирішальний вплив на яку здійснює нормативно-правове підґрунтя земель реформування. Важливу роль у кредитуванні сільгоспвиробників мають кредитні спілки, завдяки яким спрощується процент одержання кредиту, особливо щодо кредитного забезпечення у вигляді застави, зменшуються трансакційні витрати та ставка кредиту. Запропоновано, що для розвитку системи кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншої нерухомості в Україні необхідно створити спеціалізовану фінансову установу Державний земельний (іпотечний) банк, якому має належати монопольне право на здійснення трансакцій із землями сільськогосподарського призначення, що вилучаються у випадку неповернення кредиту, наданого позичальнику під заставу землі. Доведено, що проблеми з кредитуванням сільгоспвиробників в Україні вимагають пошуку альтернативних джерел фінансування. Особливо актуальним стає розвиток кредитних спілок, головною метою яких є поліпшення соціально-економічного стану людей, що об'єднуються для спільного вирішення проблем. Для цього кредитні спілки виконують дві головні функції -забезпечення регулярних заощаджень людей та надання позичок своїм членам за відносно низькими процентними ставками. Ключові слова: сільськогосподарська виробнича кооперація, кооперативний рух, інститут іпотеки, кредитні спілки, фінансування, мікрокредитування. Актуальність проблеми. Формування аграрного ринку та системи інформаційного забезпечення визначено в Україні одним із стратегічних напрямів державної аграрної політики. Розвиток цього ринку мав би гарантувати надійне ресурсне забезпечення виробництва і реалізації продукції та продовольства, сприяти розвитку підприємництва в аграрному секторі, виявляти й усувати суперечності між сільськогосподарським виробництвом, переробкою, харчовою промисловістю, торгівлею і споживачами. Проте сучасний аграрний ринок все ще перебуває на стадії становлення і не забезпечує виконання своїх основних функцій. Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре розвинутої інфраструктури. Від того, наскільки вона розвинута, в кінцевому підсумку залежить ефективність функціонування ринкової економіки. За рівнем розвитку ринкової інфраструктури можна судити й про ступінь розвитку ринку, ринкових відносин у країні. В цілому ж економічна і соціальна ефективність ринкового середовища в аграрній сфері багато в чому залежить від рівня та якості проходження кооперативних процесів. Президія УААН відзначає, що розвиток кооперативного руху є важливою складовою аграрних перетворень на селі, дає можливість максимально врахувати і задовольнити інтереси кожного з учасників кооперації.
doi:10.24025/2306-4420.2.43.2016.120018 fatcat:qaecvzuudrdcxmh2pzng3ppdpm