‫ورمی‬ ‫کاربرد‬ ‫اثر‬ ‫کاهو‬ ‫گیاه‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫ریزمغذی‬ ‫عناصر‬ ‫غلظت‬ ‫بر‬ ‫کمپوست‬ Lactuca sativa L.) (

unpublished
‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 ‫صفحه‬ ‫های‬ 826 -815 ‫رحیمه‬ ‫حسین‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پور‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 816 1 . ‫مقدمه‬ ‫استفاد‬ ‫ۀ‬ ‫طوتنی‬ ‫مكمل‬ ‫بدون‬ ‫شیمیایی‬ ‫اودهای‬ ‫او‬ ‫مدت‬ ‫هگای‬ ‫را‬ ‫خگا‬ ‫بیولگوژیكی‬ ‫و‬ ‫شگیمیایی‬ ‫فیایكی،‬ ‫خصوصیات‬ ‫آلی‬ ‫تخریب‬ ‫می‬ ‫اعد‬ ‫و‬ ‫سبب‬ ‫محگی‬ ‫آلگودگی‬ ‫ویسگت‬ ‫مگی‬ ‫شگود.‬ ‫تغییرات‬ ‫اسیدیته‬ ‫مقادیر‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫خا‬ ‫هومیك‬ ‫اسید‬ ، ‫او‬ ‫مسائل‬ ‫او‬ ‫ناشی‬ ‫ااربرد‬ ‫بی‬ ‫روی‬ ‫شیمیایی‬ ‫اودهای‬ ‫است‬ ] 25 [ ‫و‬
more » ... ی‬ ‫ورالی‬ ‫محصوتت‬ ‫برای‬ ‫است،‬ ‫مقگادیر‬ ‫در‬ ‫اگگر‬ ‫بگه‬ ‫معگدنی‬ ‫اودهگای‬ ‫با‬ ‫معاسبی‬ ‫شگود‬ ‫بگرد‬ ‫اگار‬ ] 25 ، 11 [ . ‫گادی‬ ‫ویگ‬ ‫مطالعگات‬ ‫بگر‬ ‫گی‬ ‫مبعگ‬ ‫گوت‬ ‫محصگ‬ ‫گرد‬ ‫لموكگ‬ ‫گاایش‬ ‫افگ‬ ‫ت‬ ‫گوجه‬ ‫فرنگی‬ 1 ‫سیب‬ ، ‫ومیعگی‬ 2 ، ‫بگاداک‬ ‫ومیعگی‬ 3 ‫نخگود‬ ، ‫سگیا‬ 4 ، ‫شگگالی‬ 5 ، ‫تگگوت‬ 6 ‫و‬ ‫جعفگگری‬ 7 ‫بگگه‬ ‫اگگاربرد‬ ‫دنبگگال‬ ‫توفیقگگ‬ ‫ی‬ ‫ورمی‬ ‫كاربرد‬ ‫اثر‬ ‫كاهو‬ ‫گیاه‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫ریزمغذی‬ ‫عناصر‬ ‫غلظت‬ ‫بر‬ ‫كمپوست‬ Lactuca sativa L.) ( ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 817 ‫به‬ ‫یك‬ ‫هر‬ ‫تریپل‬ ‫مقدار‬ 75 ‫اور‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫مقدا‬ ‫ر‬ 200 ‫در‬ ‫ایوگوگرک‬ ‫هكتار)،‬ 3 T ‫(ورمی‬ ‫امپوست‬ 20 ‫هكتار‬ ‫در‬ ‫تن‬ 50 ‫درصگد‬ ‫شیمیایی)،‬ ‫اود‬ 4 T ‫(ورمی‬ ‫امپوست‬ 20 ‫هكتگار)،‬ ‫در‬ ‫تگن‬ 5 T ‫(ورمگگی‬ ‫امپوسگگت‬ 40 ‫هكتگگار‬ ‫در‬ ‫تگگن‬ 50 ‫اگگود‬ ‫درصگگد‬ ‫و‬ ‫شیمیایی)‬ 6 T ‫(ورمی‬ ‫امپوست‬ 40 ‫لامگل‬ ‫و‬ ‫هكتار)‬ ‫در‬ ‫تن‬ ‫رحیمه‬ ‫حسین‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پور‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 818 ‫اوریدریك‬ ‫اسید‬ ‫با‬ ‫هضم‬ ‫گرفگت‬ ‫انجگاک‬ ] 27 [ ‫قابگل‬ ‫شگكل‬ . ‫نمونه‬ ‫در‬ ‫معگعا‬ ‫و‬ ‫مس‬ ‫روی،‬ ‫آهن،‬ ‫فواات‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫خگا‬ ‫به‬ ‫نیا‬ ‫محوگول‬ ‫وسیو‬ DTPA ‫دارای‬ ‫یگا‬ Cacl 2 01 / 0 ‫نرمگال‬ ‫لصار‬ ‫شد‬ ‫گیری‬ ] 27 [ ‫لصار‬ ‫در‬ ‫مذاور‬ ‫لعاصر‬ ‫غوظت‬ . ‫های‬ ‫به‬ ‫حاصل‬ ‫خگاص‬ ‫مگوج‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫اتمی‬ ‫جذب‬ ‫دستگا‬ ‫وسیو‬ ) ‫کودي‬ ‫تیمارهاي‬ ‫خورده‬ ‫کود‬ ‫سال‬ ‫يك‬ ‫خورده‬ ‫کود‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫خورده‬ ‫کود‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫رحیمه‬ ‫حسین‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پور‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 820 ‫رحیمه‬ ‫حسین‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پور‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 ‫رحیمه‬ ‫حسین‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پور‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 824 ‫ورمی‬ ‫ااربرد‬ ‫یافت‬ ‫افاایش‬ ‫امپوست‬ ] ‫ورمی‬ ‫كاربرد‬ ‫اثر‬ ‫كاهو‬ ‫گیاه‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫ریزمغذی‬ ‫عناصر‬ ‫غلظت‬ ‫بر‬ ‫كمپوست‬ Lactuca sativa L.) ( ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 825 ‫اودهگای‬ ‫مصگرف‬ ‫اگاهش‬ ‫طریگق‬ ‫او‬ ‫خا‬ ‫سالمت‬ ‫افاایش‬ ‫مگی‬ ‫آن‬ ‫آلگی‬ ‫مواد‬ ‫افاایش‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫در‬ ‫مهگم‬ ‫گگامی‬ ‫توانگد‬ ‫ایگن‬ ‫بگه‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باشد.‬ ‫پایدار‬ ‫اشاوروی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫سبای‬ ‫او‬ ‫ااهو‬ ‫اه‬ ‫نكته‬ ‫مصگرف‬ ‫بیشگترین‬ ‫اگه‬ ‫اسگت‬ ‫هگایی‬ ‫سبای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سرانه‬ ‫ورمگی‬ ‫داراسگت،‬ ‫برگگی‬ ‫هگای‬ ‫امپوسگت‬ ‫رحیمه‬ ‫حسین‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پور‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 826 13. Manivannann S, Balamurugan M, Parthasarathi K, Gunasekaran G and Ranganathan LS (2009) Effect of vermicompost on soil fertility and crop productivity-beans (Phaseolus vulgaris). Environmental Biology. 30(2): 275-281. ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 ‫صفحه‬ ‫های‬ 840 -827 ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫جامی‬ ‫نجمه‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 828 ‫و‬ ‫خشکی‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫محلول‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سالیسیلیک‬ ‫اسید‬ ‫كیفی‬ ‫و‬ ‫كمی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫سیاهدانه‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كرمان‬ ‫هوایی‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 829 ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫جامی‬ ‫نجمه‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 830 ‫بوو‬ ‫ااشته‬ ‫گنی‬ ‫های‬ ‫او‬ ‫بعگد‬ ‫و‬ ‫قبگل‬ ‫در‬ ‫اگرت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫استفاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آبیاری‬ ‫معحعی‬ ‫او‬ ‫اگه‬ ‫جگایی‬ ‫تا‬ ‫االیبراسیون‬ ‫های‬ ‫به‬ 21 fc = ‫و‬ ‫خشکی‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫محلول‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سالیسیلیک‬ ‫اسید‬ ‫كیفی‬ ‫و‬ ‫كمی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫سیاهدانه‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كرمان‬ ‫هوایی‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 831 ‫انداو‬ ‫برای‬ ‫گنی‬ ‫بوو‬ ‫خگا‬ ‫او‬ ‫الكتریكگی‬ ‫مقاومگت‬ ‫گیری‬ ‫گرفت.‬ ‫قرار‬ ‫بیرون‬ ‫انداو‬ ‫با‬ ‫تعش‬ ‫الكتریكگی‬ ‫مقاومگت‬ ‫گیری‬ ‫بوو‬ ‫سیم‬ ‫سر‬ ‫دو‬ ‫ارت‬ ‫در‬ ‫اه‬ ‫گنی‬ ‫های‬ ‫نگه‬ ‫های‬ ‫اگار‬ ‫گانگه‬ ‫آبیگ‬ ‫او‬ ‫بعگد‬ ‫و‬ ‫قبگل‬ ‫بودنگد،‬ ‫شد‬ ‫گذاشته‬ ‫و‬ ‫شگد‬ ‫المگال‬ ‫اری‬ ‫االیبراسگیون‬ ‫معحعگی‬ ‫او‬ ‫اسگتفاد‬ ‫بگا‬ ‫وونگی‬ ‫رطوبگت‬ ‫درصد‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫جامی‬ ‫نجمه‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 832 ‫و‬ ‫خشکی‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫محلول‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سالیسیلیک‬ ‫اسید‬ ‫كیفی‬ ‫و‬ ‫كمی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫سیاهدانه‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كرمان‬ ‫هوایی‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 833 ‫چهارک‬ ‫و‬ ‫سوک‬ ‫اول،‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫تعش‬ ‫دوک‬ ‫سطح‬ ‫متقابل‬ ‫اثر‬ ‫بگه‬ ‫را‬ ‫صگفت‬ ‫این‬ ‫سالیسیویك،‬ ‫اسید‬ ‫ترتیگب‬ 85 / 19 ، 38 / 2 ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫جامی‬ ‫نجمه‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 834 1. Melissa afficinalis L. ‫و‬ ‫خشکی‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫محلول‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سالیسیلیک‬ ‫اسید‬ ‫كیفی‬ ‫و‬ ‫كمی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫سیاهدانه‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كرمان‬ ‫هوایی‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 835 ‫بود‬ ‫محسوس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دانه‬ ‫لموكرد‬ ‫افاایش‬ ‫سبب‬ ‫مععاداری‬ ‫طور‬ ‫شد‬ ‫ذرت‬ ‫گیا‬ ‫در‬ ] ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫جامی‬ ‫نجمه‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 836 ‫سالیسیویك‬ ‫و‬ ‫دوک‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫سوک‬ ‫نیگا‬ ‫خسگارت‬ ‫نتوانسگت‬ ‫را‬ ‫گكی‬ ‫خشگ‬ ‫گعش‬ ‫تگ‬ ‫گران‬ ‫جبگ‬ ‫گد،‬ ‫اعگ‬ ‫گید‬ ‫اسگ‬ ‫گ‬ ‫متوسگ‬ ‫گدار‬ ‫مقگ‬ ‫گا‬ ‫امگ‬ ‫و‬ ‫خشکی‬ ‫تنش‬ ‫اثر‬ ‫محلول‬ ‫با‬ ‫پاشی‬ ‫سالیسیلیک‬ ‫اسید‬ ‫كیفی‬ ‫و‬ ‫كمی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫سیاهدانه‬ ‫آب‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كرمان‬ ‫هوایی‬ ‫دوره‬ 17  ‫شماره‬ 3  ‫پاییز‬ 1394 839 ‫به‬ ‫اف‬ ‫لوت‬ ‫متابولیت‬ ‫تجم‬ ‫اایش‬ ‫ثانویه‬ ‫های‬ ‫او‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫گیا‬ ‫شرای‬ ‫در‬ ‫تعش‬ ‫آب‬ ‫شگرای‬ ‫بگه‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باشد.‬ ‫و‬ ‫هگوایی‬ ‫می‬ ، ‫متوس‬ ‫آبیاری‬ ‫با‬ ‫بارش‬ ‫امبود‬ ‫و‬ ‫اشور‬ ‫در‬ ‫خشك‬ ‫تگوان‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫یافگت‬ ‫دسگت‬ ‫دارویگی‬ ‫گیگا‬ ‫ایگن‬ ‫او‬ ‫بهتری‬ ‫لموكرد‬ ‫به‬ ‫جوو‬ ‫نیا‬ ‫آب‬ ‫هدررفت‬ ‫نتگایج‬ ‫براسگاس‬ ‫همنعگین‬ ‫ارد.‬ ‫گیری‬
fatcat:infsgyaxrrf2le7hfouqac534y