Crystal structure of (Z)-N-(4-nitrophenyl)-3-phenyl-3-(phenylamino)acrylamide, C21H17N3O3

Xin-Sheng Xiao, Guo-Kai Jia, Wen-Yi Li, Xiu-Wen Chen
2018 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C21H17N3O3, orthorhombic, Pbca (no. 61), a = 14.3606(4) Å, b = 7.4250(2) Å, c = 34.2840(9) Å, V = 3655.62(17) Å3, Z = 8, Rgt(F) = 0.0399, wRref(F2) = 0.1178, T = 571(2) K.
doi:10.1515/ncrs-2018-0026 fatcat:eicavkajevhg7o5xc7zgkhd4qy