Requirements for translation theory

A. Kh. Khairzhanova, G. S. Mustagalieva, R. N. Beisenbaeva
2020 Eurasian Journal of Philology: Science and Education  
Аударма теориясының әр түрлі аспектіде қаралуын сипаттай келе оларға қойылатын талаптарда қарастыру мәселелері қарастырылған. Аударма теориясы дербес пән, дамып келе жатқан ғылым саласы ретінде аударма практикасына қарама-қарсы қойылады. Алайда, бұл екеуі де бір құбылыстың екі жағы, екі ғылыми көрінісі екендігі сөзсіз. Осы тұрғыдан келгенде, "аударма теориясы" "аударматану" ұғымымен сәйкестігін қарастырамыз. Аударма теориясы -біріншіден, қостілді қатысымның қисынды жолмен негізделген моделі,
more » ... ншіден, екі тіл жүйесінің ғылыми негізде салыстырылуы. Ешбір ғылым өз тарихының зерттелуін білмей, дами алмайды. Ғылым тарихы мен оның теориясының аралығында тығыз байланыс бар, теория танымның жүйелік, жалпы құрылымы болса, ал тарих -таным процесін жеткізу. Ғылым мен оның тарихы үнемі даму үстінде болады. Барлық ғылым сияқты аударма теориясы да -фактілерді теориялық жолмен жинақтау жүйесі, тәжірибенің нәтижесі. Үшіншіден, аударма теориясы -түпнұсқа мен аударма мәтіндері аралығындағы өзара қатысы бар заңдылықтарды зерттеп, аударманың әдістемелік мәселелері мен техникасын жасайтын ғылыми бағыт. Бұл зерттеулерде терминжасамның ғылыми принциптері мен шарттары анықталып, сөздік жасау, салалық терминжасам мәселесі арнайы қарастырылды. Дегенмен қазіргі кездегі ғылыми лексиканың бір құрамдас бөлігі, жеке бір терминдік жүйені -тіл білімі терминологиясын даралап зерттеудің маңыздылығы өте зор. Describing the consideration of translation theory in various aspects, the issues of its consideration in the requirements for them are considered. Translation theory as an independent discipline, a developing branch of science is contrasted with translation practice. Nevertheless, there is no doubt that both are two sides, two scientific manifestations of the same phenomenon. From this point of view, we will consider the correspondence of "translation theory" to the concept of " translation studies. Translation theory is, first, a logically based model of a bilingual participle, and second, a comparison of two language systems on a scientific basis. No science can develop without knowing the research of its history. There is a close connection between the history of science and its theory, when theory is a system, General structure of knowledge, and history is a transfer of the process of knowledge. Science and its history are constantly evolving. Like all science, translation theory is a system of theoretical accumulation of facts, the result of practice. Third, translation theory is a scientific field that studies the regularities of the relationship between the original and translation texts and develops methodological problems and translation techniques. In these studies, the scientific principles and conditions of terminology were defined, and the problem of word formation and industry terminology was specifically considered. However, at present, it is of great importance to study one component of scientific vocabulary, a separate terminological system -the terminology of linguistics.
doi:10.26577/ejph.2020.v180.i4.ph33 fatcat:pgttrqgu2bblxhknsqrinwt7na