Intertekstinis Margaretos Atwood romano Tarnaitės pasakojimas skaitymas

Rūta Šlapkauskaitė
2015 Literatūra (Vilnius)  
Distopija -utopijos prieðybë; ði sàvoka taikoma groþinei literatûrai, projektuojanèiai nemalonaus iðgalvoto ateities pasaulio vaizdiná.
doi:10.15388/litera.2004.5.8169 fatcat:twclyc7vjvfspgmuv2k7tetj7q