Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja (stjecanja bez osnove)

Petar Miladin, Hrvoje Markovinović
2018 Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu  
Prof. dr. sc. Petar Miladin * UDK: 347.132.122(497.5) Izv. prof. dr. Hrvoje Markovinović * * 347.441.8(497.5) Izvorni znanstveni rad Primljeno: siječanj 2018. Condictio indebiti, condictio causa data causa non secuta, condictio ob causam finitam, condictio ob turpem vel iniustam causam i, na koncu, condictio sine causa, tipični su kondikcijski zahtjevi koji tradicionalno pojednostavnjuju inače heterogen institut neopravdanog obogaćenja i čine ga pristupačnim ponajprije pravnim praktičarima.
more » ... m praktičarima. Zagovara se podjela na činidbene i nečinidbene kondikcije. Pretpostavka obogaćenja potvrđuje da se činidbenim i nečinidbenim kondikcijama ostvaruju različite zadaće te da se na njih primjenjuju različita pravna pravila. Ključne riječi: neopravdano obogaćenje, stjecanje bez osnove, činidbene i nečinidbene kondikcije
doi:10.3935/zpfz.68.1.01 fatcat:f63gpe3uf5hfno5pgpmf6wbtfq