Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri

Hüseyin ÖZÇAKMAK, Mustafa KÖROĞLU
2015 Ana Dili Eğitimi Dergisi  
Öz Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören dördüncü sınıf öğretmen adayı 80 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, "Öğretmenlik mesleğinden beklentileriniz nelerdir?" şeklinde sorulan açık uçlu bir soru ile toplanmış, çalışmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla, hem
more » ... ci hem de ikinci araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Çalışmada toplanan veriler, nitel veri toplama ve çözümleme tekniklerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1) Öğretmen adaylarının çoğu, öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu beklentiye sahiptir. 2) Bayan öğretmen adayları, öğretmen olarak atanacaklarına erkek öğretmen adaylarından daha fazla inanmaktadır. 3) Yüksek başarı düzeyine sahip öğretmen adayları, düşük ve orta seviye akademik başarı düzeyine sahip öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleği hakkında daha olumlu düşünmektedir. Abstract This study aimed to determine the expectations of prospective Turkish language teacher from the teaching profession, was carried out with 80 fourth-grade prospective Turkish language teachers at the Faculty of Education, Mustafa Kemal University in the academic year 2014-2015. Descriptive survey model was used in the study. The data were collected through an open-ended question asked such as "What are your expectations from the teaching profession?" and the data were encoded by both the first and second researcher for providing the reliability of the study. The data collected in this study were analyzed by using content analysis, one of the qualitative data collection and analysis techniques. The mainly conclusions reached in the study were summarized below: 1) Most of prospective teachers had positive expectations for the teaching profession. 2) Female prospective teachers believed their appointment as a teacher more than male prospective teachers. 3) Prospective teachers with high level of achievement had more positive thoughts about the teaching profession according to prospective teachers with low and moderate level of success.
doi:10.16916/aded.30257 fatcat:fh43aq4kr5gxjefjqcs7pa7jx4