КОРПУС КАО ОРУЂЕ ЗА ПРОНИЦАЊЕ ТАЈНИ МЕЂУЈЕЗИКА

Срђан Р. Шућур
2020 РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА - ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ  
Већ дуже од пола вијека корпусна лингвистика представља изу- зетно живу област лингвистичких истраживања. Разнолики електрон- ски корпуси, који наглу експанзију доживљавају захваљујући развоју модерних информационих технологија, пружају могућност квалита- тивних и квантитативних истраживања обиља језичких феномена, ко- ришћењем трансверзалних и/или (псеудо)лонгитудиналних метода. Шездесетих година прошлог вијека настају први корпуси писаног и говорног енглеског језика. Касније долази до
more » ... а мноштва других и другачијих корпуса, како на енглеском тако и на осталим језицима. Временом постаје јасан значај корпуса и корпусне лингви- стике у настави и учењу страних језика, те се јавља потреба за успо- стављањем ученичких корпуса, тј. корпуса писмене и усмене продук- ције неизворних говорника на страном језику. Тиме постаје могуће проучавање комплексне природе међујезика, те међујезичког и уну- тарјезичког утицаја (односно трансфера у учењу страних језика) и сличних појава. Управо такав је и корпус ICLEv31 (енг. International Corpus of Learner English – Version 3), који ћемо, кроз пратећу публи- кацију наведену у парентези наслова и платформу на којој функцио- нише, представити у овом приказу.
doi:10.7251/rffp2022321s fatcat:kwrllxi735cidefyyuhdumfdze