Melatonin tirotoksikozlu sýçanlarda nitrik oksit yanýtýný baskýlar Melatonin decreases the nitric oxide response in thyrotoxic rats

Ege Tıp, Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi, Ege Üniversitesi, Tıp Hastanesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Bd, Adnan Menderes, Üniversitesi Tıp, Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, Tıp Fak (+1 others)
unpublished
Amaç: Nitrik oksitin deneysel hipertiroidizmdeki rolünü ve melatoninin nitrik oksit yanıtına etkisini araştırmak. Durum Deðerlendirilmesi: Hipertiroidizm, serbest oksijen radikali üretimine, serbest oksi-jen radikalleri de hücrede hasara neden olmaktadır. Metaboliz-ma düzenlenmesinde etkin rol oynayan bir hormon olan mela-tonin, direkt antioksidan etkisiyle nitrik oksit (NO) gibi oksidatif strese yol açan serbest radikallerin biyomoleküller üzerindeki zararlı etkilerini önler. Gereç ve Yöntem:
more » ... alışmada 30 adet Wistar Albino dişi sıçan üç grup olarak ran-domize edildi. Grup A'ya (negatif kontrol grubu) intraperitoneal serum fizyolojik; Grup B'ye (pozitif kontrol grubu) intraperitoneal 0,2 mg/kg/gün L-tiroksin ve Grup C'ye (tedavi grubu) intraperi-toneal 0,2 mg/kg/gün L-tiroksinin ile birlikte intraperitoneal 3 mg/kg/gün melatonin uygulandı. Üçüncü hafta sonunda, tüm sıçanlar dekapite edilerek serum, karaciğer ve kalp dokuların-dan örneklemeler yapıldı. Biyokimyasal olarak kan ve dokuda serbest T3 (FT3), serbest T4 (FT4), tiroid stimulan hormon (TSH) ve NO düzeyleri araştırıldı. Bulgular: Kan FT3 düzeyi açısından, Grup A ve B ile Grup B ve C arasın-da, istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p<0.001 ve p=0.004, sırasıyla). Grup A ve B ile Grup A ve C arasında, kan FT4 düzey-leri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p<0.001 ve p=0.02, sırasıyla). Median değerleri sırasıyla 5,93 μM/L; 48,41 μM/L ve 42,69 μM/L olan kan NO düzeyleri de gruplar arasında anlamlı fark gösterdi (p<0.001). Kalp NO median değerilerine bakıldığında, B grubunda A grubu ile aynı (1,74 µmol/g'a karşın 1,74 µmol/g) olduğu ve bu değerin C grubunda baskılandığı (1,25 µmol/g), ancak bu yanıtın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p=0,05). Karaciğer NO düzeyleri arasındaki fark ise, Grup A ve B arasında anlamlı bulunurken (p<0.001) Grup B ve C arasında anlamlı değildi (0,30 µmol/g; 0,46 µmol/g ve 0,41 µmol/g, sırasıyla). Sonuç: Bu çalışmanın, melatoninin değişik dozlarda ve/veya zaman aralıklarında uygulanımıyla yapılacak çalışmalarla doğrulan-ması ve desteklenmesi halinde; birçok klinik alanda kullanıma girdiği bildirilen melatonin ile hipertiroidizm gibi tüm sistemleri etkileyen patolojilerle savaşımda, yeni açılımlar sağlanabileceği inancındayız.
fatcat:lsqfpbug5nbingzbgjawzmeequ