Tiroidektomi Operasyonlarında Menstruel Siklusla Postoperatif Bulantı-Kusma İlişkisi

Asutay Orak Göktuğ, Esra Uyar Türkyılmaz, Handan Güleç, Suna Akın Takmaz, Hülya Başar
2015 Çağdaş Tıp Dergisi  
ÖZET Amaç: Tiroidektomi operasyonlarından sonra yaklaşık %63-84 oranında bulantı-kusmaya rastlanır. Kadınlarda, bulantı-kusma insidansı erkeklerden 2-3 kat fazladır. Yöntemler: On sekiz kırk dokuz yaş arası 150 kadın hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların son menstruel periyodunun ilk günü 1. gün sayılarak operasyona alındığı güne göre hastanın periyodu hesaplandıktan sonra, periyodunun 1-8. günleri arasında olan 50 hasta folliküler dönem (Grup F), 9-16. günler arasındaki 50 hasta ovulatuar
more » ... dönem (Grup O), 17.gün ile menstruasyon arasındaki 50 hasta luteal dönem (Grup L), olarak gruplandırıldı. Tüm gruplara aynı standartta genel anestezi uygulandı. Ekstübasyon anında ve ekstubasyonun ardından 5, 15, 30. dakikalarda, 1.,3.,6. ve 24.saatlerde Aldrete derlenme ve Abromowitz emezis skorları çalışma gruplarından haberdar olmayan anestezi asistanı tarafından not edildi. Bulgular: Her grupta toplam 50 hasta olacak şekilde toplam 150 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma grupları yaş, cinsiyet, VKİ gibi hasta özellikleri açısından benzerdiler.Abramowitz Emezis skorlamasına göre bulantı-kusma ciddiyeti değerlendirildiğinde, toplam kusma atağı gözlenen hasta sayısı Grup M'de (n=47, %97) Grup O (n=33, %66) ve Grup L'ye (n=22, %44) göre daha fazla bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, tiroidektomi operasyonu geçiren fertil çağdaki kadınlarda menstrual siklusun folliküler döneminde daha fazla bulantı ile kusma atağı gözlendi. ABSTRACT Objective: Nausea-vomiting occurs approximately the rate of %63-84 after thyroidectomy operations. Women has the vomit incidens 5 times more than men. In some studies, it was shown that menstruel cyclus can impact post-operative vomit. Methods: A hundered fifty women around the age of 18-49 has been involved in this study. First day of last menstrual cyclus was considered as starting day of next period. According to the operation day patients were divided tree groups in this period. First to 8th days are named as Follicular group (F) and 50 woman were involved. 9th to 16th days are named as Ovulatory group (O) and 50 woman were involved. 17th to last day of period are named as Luteal group (L) and 50 woman were involved. The same anesthetic procedures were performed to all patients. Aldrete Recovery Scala and Abromowitz Emesis Scores were recorded at actually extubation time, 5, 15, 30 th minutes, 1, 3, 6, 24th hours after extubation by the doctor who were not aware of this study. Results: Working groups for age, sex, BMI, such as patient characteristics were similar in terms of study. Abramowitz Emesis scoring scale nausea and vomiting severity evaluated, a total of vomiting observed number of patients in group M (n = 47, 97%) Group O (n = 33, 66%) and Group L (n = 22, 44%) was greater than that Conclusion: As a result, it was observed that nausea-womiting happens to the fertile women who had thyroidectomy in Group F more than the others.
doi:10.16899/ctd.14080 fatcat:vbbsbzdx45d7vocqvryxyld6bm