Functional ability, self-rated health and life satisfaction of elderly people in a retirement home

Manuela Roso
2017 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
Starenje je normalna fiziološka pojava koju mogu i ne moraju pratiti bolesti u starosti. Nužno je unaprjeđivanje zdravlja, ali i očuvanje funkcionalne sposobnosti [1]. Funkcionalna sposobnost podrazumijeva sposobnost pojedinca za obavljanje svih svakodnevnih aktivnosti koje osiguravaju primjereno kvalitetno življenje, a uključuje biološko, psihološko i socijalno funkcioniranje. Funkcionalna sposobnost odnosi se na sposobnost koju pojedinac koristi, ali i na one sposobnosti koje bi mogao
more » ... i kako bi nadoknadio RESEARCH / ISTRAŽIVANJE ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE Au tor za ko res pon den ci ju/Corresponding aut hor: Manuela Roso, bacc. med. techn., Sažetak Cilj je članka ispitati razlike u sociodemografskim obilježjima starijih osoba koji su korisnici Doma za starije osobe Dubrovnik. Nadalje, utvrditi postoje li razlike u funkcionalnim sposobnostima korisnika, i razlike u osobnoj procjeni zadovoljstva životom starijih osoba koji se nalaze u navedenom domu. Istraživanje je provedeno u Domu za starije osobe Dubrovnik a u istraživanju je uključen 51 ispitanik (45,5%). Anketa je bila anonimna, a izrađen je originalni anketni upitnik. U odnosu na procjenu vlastitog zdravstvenog stanja 21 ispitanik (41%) naveo je da se osjeća dobro bez obzira ima lineku kroničnu bolest, a da im je zdravstveno stanje loše i vrlo loše procijenili su korisnici koji su teško pokretni ili nepokretni jer im je potrebna stalna pomoć druge osobe. Od 51 ispitanika njih 34 (67%) složilo se da ima zadovoljavajuću zdravstvenu skrb, a 6 ispitanika (12%) navodi nezadovoljavajući obim zdravstvene njege. Zdravstvena njega i aktivno sudjelovanje osoba starije životne dobi u socijalnim, kulturološkim, duhovnim aktivnostima ima svrhu autonomnosti i neovisnosti u izgradnji civilnog društva i prilagodbi tih osoba novoj sredini u kojoj se nalaze. Ključne riječi: funkcionalna sposobnost • starije osobe • dom umirovljenika Kratki naslov: Starije osobe u domu umirovljenika
doi:10.11608/sgnj.2017.22.048 fatcat:7fviyo7uuzfe3e73ikzr4rflw4