Effects of Isolated Viral Pathogens and Treatment Strategies on the Course of Acute Bronchiolitis

Fatih Akın
2017 Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal  
Giriş ve Amaç: Akut bronşiyolit süt çocukluğunda ve 2 yaşından küçük çocuklarda, genellikle viral etkenlere bağlı gelişen ve hastaneye yatışın majör sebeplerinden olan bir alt solunum yolu enfeksiyonudur. Çalışmamızın amacı akut bronşiolit nedeniyle hastanede yatan çocuklarda izole edilen laboratuvar bulguları ve uygulanan tedavi yöntemlerinin hastaların yatış sürelerine etkisini araştırmaktır. Yöntem ve Gereçler: Bu amaçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde Aralık 2013 -Mayıs
more » ... 2014 tarihleri arasında bronşiyolit tanısıyla yatarak takip edilen 95 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: En fazla izole edilen viral patojenler respiratuvar sinsityal virüs (%21.8) ve rinovirüs idi (%21.8). Sadece rinovirüs üreyen grupla üreme olmayan grup arasında yatış süreleri açısından anlamlı bir fark bulunamazken, sadece RSV-A üreyen ve RSV-A+Rinovirüs birlikte üreyen grupta hastanede yatış süreleri anlamlı derecede uzun bulundu. İnhale bronkodilatatör, ipratropium bromid, hipertonik salin tedavisi uygulanan ve uygulanmayan hasta grupları arasında yatış süreleri açısından anlamlı fark saptanmazken, inhale streoid alan olguların yatış süresi almayanlara oranla daha uzun bulundu. İmmunglobulin E (Ig E) düzeyi yüksek ölçülen hastaların ortalama yatış süreleri, normal olanlara göre anlamlı olarak uzundu. Anne sütü alan ve almayan gruplar arasında ve sigara ile temas öyküsü olan ve olmayan gruplar arasında yatış süreleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, RSV ve rinovirüs hala akut bronşiyolitin majör sebepleridir. İnhale steroid tedavisi almak, yüksek Ig E düzeyi ve bronşiolit sebebinin RSV olması hastanede yatış süresini uzatmaktadır. Anahtar sözcükler: Akut bronşiyolit virüs; çocuk; inhale tedaviler; yatış süresi. Abstract Introduction: Acute bronchiolitis, is predominantly a viral disease, part of the spectrum of lower respiratory tract diseases, and is a major cause of illness and hospitalization in infants and children younger than 2 years of age. The aim of the present study was to determine the effects of treatment protocols, other laboratory results, and isolated viral agents on the duration of hospitalization. Methods: Data of 95 children who were hospitalized with the diagnosis of bronchiolitis at the pediatrics clinic of Konya
doi:10.14744/hnhj.2017.76486 fatcat:wihkt7wawrb7nfroqldlcjwfla