PATIENT`S CONSENT AS THE PUNISHMENT'S EXCLUDING GROUND IN MEDICAL CRIMINAL LAW OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
ЗГОДА ПАЦІЄНТА ЯК ПІДСТАВА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ КАРАНІСТЬ ДІЯННЯ У МЕДИЧНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ФРН

Alona Shkodiak, Ivan Franko National University of Lviv
2019 Visnyk of the Lviv University. Series Law  
Досліджено роль та правову природу інституту «згоди пацієнта» в медичному кримінальному праві Федеративної Республіки Німеччина. Розкрито роль конституційної норми щодо захисту гідності людини, теорії захисту правового блага в кримінальному праві Німеччини. З'ясовано вимоги, за умови дотримання яких згода пацієнта буде вважатися дійсною. Проаналізовано обов'язок лікаря поінформувати пацієнта щодо майбутнього медичного втручання, вимоги щодо дійсності такого інформування, його взаємозв'язок із
more » ... одою пацієнта. Визначено поняття згоди пацієнта як підстави, що виключає караність діяння, в медичному кримінальному праві Федеративної Республіки Німеччина. Ключові слова: інформування, лікар, медичне втручання, кримінальна відповідальність. Постановка проблеми. Питання відповідальності медичних працівників завжди було гострою темою в юридичній науковій дискусії в Україні та зарубіжних країнах. Медичне кримінальне право ФРН є однією із тих складових кримінального права ФРН, що є в постійній динаміці розвитку. В Україні цей інститут кримінального права потребує більше уваги, розвитку та удосконалення. Тому для отримання необхідного досвіду та знань можна звернутися до закордонного досвіду. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститут згоди пацієнта в медичному кримінальному праві Німеччини був досліджений та описаний в працях таких науковців, як Бернд Хайнріх, Ерік Хільгендорф, Констанца Янде, Рюдігер Мартіс та Мартіна Вінкхарт-Мартіс, Клаус Роксін та Ульріх Шрот, Фрідріх Ульзенхаймер та ін. В українській правовій науці це питання під таким кутом розглянуто не було. Мета статті. Основною метою цієї статті є з'ясувати правову природу та роль згоди пацієнта та кореспондуючий їй обов'язок лікаря поінформувати пацієнта про медичне втручання в медичному кримінальному праві ФРН. Виклад основного матеріалу. В Основному Законі Федеративної Республіки Німеччина передбачено, що гідність людини (Menschenwürde) є недоторканою (абз. 1 ст. 1) [2]. Гідність людини є основоположним та найвищим фундаментальним благо у німецькому праві. В німецькій філософії та теорії права через гідність людини визначаються основоположні права та законні вимоги особи, як, наприклад, право на життя, тілесну недоторканість, свободу висловлювань, захист від катувань, право на самовизначення та ін. Ця конституційна норма наскрізь пронизує всі галузі права Німеччини і має, зокрема, величезний вплив у кримінальному, медичному та медичному кримінальному праві Німеччини. На відміну від українського права, в ФРН право на самовизначення передбачено не лише для народів, але й для кожної окремої людини. Зокрема, кожна А. Шкодяк ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 202
doi:10.30970/vla.2019.68.201 fatcat:wlshwq2sgvdgnht5dn5ov3a4ua