Γοναδικά στεροειδή στον αναπτυσσόμενο προστάτη [thesis]

Γιώργος Πασχάλης
Η επικείμενη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας μου στη διεύθυνση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών και η υπερδεκαετής ήδη υπηρεσία μου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της χώρας καθιστά επιβεβλημένη την κατάθεση ορισμένων σκέψεων απολογισμού τόσο σε σχέση με το έργο που συντελέστηκε όσο, ιδίως, σε σχέση προς τη στρατηγική ανάπτυξης των νεοελληνικών σπουδών που ακολουθήθηκε κατά τη διαρρεύσασα δεκαετία. Οι θεμελιώδεις στοχεύσεις της επιστημονικής στρατηγικής την οποία επιχείρησα να θέσω σε εφαρμογή
more » ... ά τη θητεία μου στο ΙΝΕ υπήρξαν δύο: αφενός η διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης της εργασίας του Ινστιτούτου δια της διευρύνσεως της μεθοδολογικής βάσεως των ερευνών του προς διεπιστημονικές κατευθύνσεις και προς την κατεύθυνση των σύγχρονων θεωρητικών συζητήσεων στο ευρύ φάσμα των επιστημών του ανθρώπου· αφετέρου, και επί τη βάσει του κεκτημένου τού διαλόγου των νεοελληνικών σπουδών με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της διεθνούς επιστήμης, η προώθηση της εξωστρέφειας και της καθιέρωσης του νεοελληνικού υποδείγματος ως αναγνωρίσιμου και νόμιμου αντικειμένου στο ερευνητικό πεδίο των επιστημών του ανθρώπου. Η επιστημονική αυτή στρατηγική, με τις αλληλοεξαρτώμενες συστατικές της στοχεύσεις, έτυχε της θερμής επικρότησης των αξιολογητών του Ινστιτούτου το 2005, οι οποίοι εσημείωσαν σχετικά: Evaluation Report INR/NHRF (July 18th, 2005), Executive summary: INR is recognized in Greece and abroad as a major academic asset. The director's vision has an impressive intellectual coherence, which fits very well with the established international reputation of the Institute. The overall project to "canonize" Modern Greek Studies is convincing and worthwhile. The Institute makes an enormous contribution in collecting and publishing a wide range of source material, to a very high standard of scholarship. Much of this work by its nature is based on traditional methodology, which is well established in the Institute. All staff are clearly experts and productive in their respective fields, and impressive initiatives have been taken to publish their results in English and French. Material gathered in the Institute is likely to have applicability for future policy makers as well as academic researchers. We would wish this potential to be exploited in the future. Η επιστημονική λογική που εκτίθεται συνοπτικά ανωτέρω αποτέλεσε το περίγραμμα των δράσεων του ΙΝΕ κατά τη δεκαετία 2000-2010. Μια παράπλευρη διάσταση του http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 20/03/2020 00:30:41 |
doi:10.12681/eadd/29831 fatcat:qtayijldczgg5g7ejywtkhwz54