AUTOMATYKA • 2010 • Tom 14 • Zeszyt 3/2

Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakowie, Rados³aw Klimek, Pawe³ Skrzyñski, Micha³ Turek
unpublished
Weryfikacja procesów biznesowych metod¹ tablic semantycznych 1. Wprowadzenie Notacja BPMN (Business Process Modeling Notation) zyskuje obecnie popularnoœae i jest ju¿ szeroko wykorzystywana do opisu procesów biznesowych dla przedsiêbiorstw. Mo¿na j¹ tak¿e traktowaae – co jednak nie jest do koñca poprawne – jako dodatkow¹ war-stwê dostarczaj¹c¹ mechanizmów wizualizacji dla jêzyków wykonywalnych takich jak BPEL (Business Process Execution Language). Zalet¹ BPMN i BPEL jest zgodnoœae z
more » ... ¹ SOA umo¿liwiaj¹c¹ ³atw¹ integracjê ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci biznesowej. Pomimo wzrostu znaczenia BPMN nie ma obecnie ¿adnego formalnego mechanizmu, który umo¿liwia³ by weryfikacjê procesów biznesowych zapisanych w BPMN. Mo¿liwoœae wali-dacji procesu daje symulacja, która jednak wymaga translacji do jêzyka wykonywalnego takiego jak BPEL i wykonania procesu na silniku procesowym. Problem stanowi tak¿e to, i¿ nie ka¿dy proces zapisany w BPMN mo¿e byae odwzorowany do BPEL. Kolejnym pro-blemem jest fakt, i¿ translacja taka rzadko jest mo¿liwa do przeprowadzenia w pe³ni auto-matycznie (ró¿ne narzêdzia CASE narzucaj¹ tutaj ró¿ne ograniczenia), a ingerencja spe-cjalistów wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami. ¯eby wype³niae tê lukê, zosta³o zaproponowane podejœcie dedukcyjne oparte na meto-dzie tablic semantycznych umo¿liwiaj¹ce automatyczn¹ weryfikacjê procesów bizneso-wych opisanych w BPMN. Poniewa¿ specyfikacje dostarczane przez OMG maj¹ na celu maksymalizacjê zwrotu kapita³u (ROI) poprzez adapatacjê MDA (Model Driven Architecture) w procesie wytwarzania i integracji oprogramowania wprowadzenie dodatkowego ogniwa w ³añcuch wytwarzania oprogramowania umo¿liwiaj¹cego walidacjê prac na etapie modelowania wydaje siê szczególnie celowe. Artuku³ dotyczy zagadnieñ formalnej weryfikacji modeli procesów biznesowych z wy-korzystaniem wnioskowania dedukcyjnego. Do specyfikacji systemu i ¿¹danych w³asnoœci
fatcat:n3fllaktqvco7efck6y77k6zsu