NaCl ve KCl Alkali Halojen Tuzlarının Isısal Uyarımlı Depolarizasyon Akım Eğrilerinden Aktivasyon Enerjilerinin Tayini Determination of Activation Energies of Alkali Halogene Salts NaCl and KCl From The Curves of Thermally Stimulated Depolarization Currents

Haziret Durmuş, Haldun Karabiyik
2000 Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Araştırma Makalesi Cilt   unpublished
Özet:Bu çalışmada, NaCl ve KCl Alkali halojenür tuzlarının basınç altında oluşturulan polikristal pelet numunelerin Isısal Uyarımlı Depolarizasyon ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Isısal uyarılma ile numune uçlarında oluşan depolarizasyon akım eğrilerinden E aktivasyon enerjileri değişik araştırmacılar tarafından pik şekli yöntemi için verilen bağıntılar yardımıyla hesaplanmıştır. Bu E değerlerine bağlı olarak da frekans faktörü s belirlenmiştir. Bulunan bu E ve s değerleri, literatürde verilen
more » ... eğerleri ile karşılaştırıldığında görülen farkın, deneyde kullanılan numunelerin kristal yapılarının karşılaştırma yapılan numunelerin kristal yapılarından farklı olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Abstract: In this study, the thermally stimulated depolarization measurements of polycrystal pellets of NaCl and KCl alkali halogen salts prepared by applying pressures to the powder of these materials have been performed. Firstly, the activation energies have been calculated from the curves of depolarization currents produced across the sample by thermal excitation, by means of the relations given by various authors for the peak shape method. Next, from these E energy values, s frequency factors have been determined. Finally, these obtained E and s values are compared with the literature, and the difference from the literature is interpreted as due to the crystal structure differences between the samples used in this study and those found in the literature.
fatcat:gyyegwx3ibhhbgfvqoynsvkjie