Aspekty psychologiczne kinezofobii starczej

Henryk Piszkalski
1983 Analecta Cracoviensia  
Człowiek stary kojarzy się nam z nieodłącznym rekwizytem, jakim jest fotel emerycki. Wydaje się bowiem niektórym, że tzw. ruchliwość fizyczna związana jest tylko z dzieciństwem, względnie z okresem dojrze wania. Natomiast postawa unikania ruchliwości jest według pewnej opinii w starszym wieku czymś zupełnie normalnym a nawet wskazanym. Co mówi nam na ten temat psychologia? 1. FIZJOLOGICZNE SKUTKI KINEZOFOBII Przypatrzmy się najpierw fizjologicznym objawom w organizmie czło wieka, jako skutkom
more » ... eruchliwości (kinezofobii) jednostki w starszym wieku. Zmniejszenie ruchliwości przez nadmiernie siedzący tryb życia, np. spędzanie zbyt wielu godzin bez przerwy w pozycji siedzącej lub leżącej, posługiwanie się stale i wszędzie tylko pojazdem (zmuszającym do sie dzenia, względnie stania w bezruchu -winda) powoduje, ogólnie mó wiąc, gorsze funkcjonowanie organizmu jako całości lub jakiejś poszcze gólnej jego części. A zatem, wskutek nieruchliwości słabnie dotlenienie płuc, serca, krwiobiegu. Słabnie dotlenianie mięśni i kory mózgowej. Wskutek bezruchu gorzej pracują nerki, wątroba, żołądek, utrudniona jest przemiana ma terii oraz jej metabolizm. Krew słabiej dociera do odległych partii ciała, np. do palców u nóg itp. Brak ruchu odbija się szczególnie negatywnie w organach o tzw. tkance bradytroficznej, w której wymiana substancji odżywczej dokonuje się na drodze dyfuzji (przenikania, rozlewania się) a nie poprzez naczynia włosowate, jak w tkance tachytroficznej 2 Do tka-1 Jest to skrót referatu, wygłoszonego przez autora podczas sympozjum psycho logicznego w Lyonie w dniach 2-10 września 1982 r. Temat sympozjum brzmiał: La geronthologie moderne et les aspects psychologiques d'adaptation des pension naires a leur conditions de la retraite. Tematem zaś wygłoszonego tam przez autora referatu był: Le problème de kinesiphobie chez les vieux hommes. Quellques as pects psychologique. Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma naukowego Analecta Cracoviensia 1-24 (1969-1992) i ich publikacja w otwartym dostępie -zadanie finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
doi:10.15633/acr.2852 fatcat:uowdmscd3rci5ehjoppj4ya2ky