Agresivno vedenje v procesu dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi: pregled izkušenj iz prakse

Maša Šemrov
2020 Psihološka Obzorja  
Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Povzetek: Agresivno vedenje posameznika s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP) pogosto ovira pri uspešnem vračanju v okolje, pri čemer se vzroki za pojavljanje in oblike agresivnega vedenja med posamezniki s PMP razlikujejo. V prispevku predstavljamo tiste posledice PMP, za katere v procesu dolgotrajne rehabilitacije opažamo, da se povezujejo s pojavljanjem agresivnega vedenja in ovirajo njegovo obravnavo. Izpostavljamo predvsem težave z
more » ... redvsem težave z inhibicijo odziva, zmanjšanim uvidom, sprejemanjem lastnega stanja in z njim povezanimi čustvenimi težavami ter osebnostne in vedenjske spremembe. Pri obravnavi agresivnega vedenja v procesu dolgotrajne rehabilitacije uporabljamo individualno prilagojen pristop, ki nudi podporo in posamezniku s PMP omogoča razvijanje bolj učinkovitih načinov spoprijemanja z lastnimi zmanjšanimi zmožnostmi. Napredki so omejeni na konkretne situacije, zato ni verjetno, da se agresivno vedenje ne bi več pojavljalo. Kljub temu pa poznavanje problematike lahko pripomore k zmanjševanju tako pojavnosti agresivnega vedenja kot tudi vpliva na življenje posameznika s PMP. Abstract: Aggressive behaviour that follows acquired brain injury (ABI) is often hampering successful re-integration into the social life wherein causes and types vary. We focus on the consequences of ABI which are associated with the occurrence of aggressive behaviour and also hamper its treatment in the process of long-term rehabilitation. Specifically, we analyse changes in inhibitory control, reduced self-awareness, problems with accepting the situation and consequent emotional issues, and changes in personality and behaviour. In the process of long-term rehabilitation, we use an individually tailored approach, which aims to support and enable a person with ABI to develop more effective ways to cope with disabilities. As the outcomes in terms of progress are limited to specific situations, it is unlikely that aggressive behaviour would not repeat. We nevertheless find that knowledge of this phenomenon may reduce the frequency of aggressive behaviour and its impact on everyday functioning.
doi:10.20419/2020.29.513 fatcat:yp5plje3a5fxfexjv5bcsp2wta