Remembrance on the occasion of the Day of Armed Forces Medical Services of Serbia: Staff Doctor Emmerich P. Lindenmayer (1806-1883)

Aleksandar S Nedok
2013 Vojnosanitetski Pregled  
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd, Srbija "Rodio se 1806. godine u Oraovici u Banatu, odrastao u akovu, u io u Pešti i Be u, prešao u Srbiju 1835. godine sa željom da po svome znanju i lekarskom iskustvu Srbiji estito i iskreno služi" napisao je svojeru no na molbu dr Vladana or evi a 1 . Podunavski Švaba ro enjem, lekarski sin, zemljak našeg Dositeja Obradovi a, medicinske studije završio je 1832. u Pešti inauguralnom disertacijom "Hippocrates, homo, philosophus,
more » ... omo, philosophus, medicus". "Kada sam ovamo došao, to nisam kao novajlija medicinskog zvanija došao, nego kao doktor, koi sam pre toga tri godine u Pešti prakticirao", pisao je dr Lindenmajer u pismu knezu Milošu 11. marta 1837. godine 2 . Obnovljena Srbija je u vreme o kome govorimo bila u potpunosti bez sopstvene inteligencije i zavisila je od stranaca ili Srba iz Austrije. Dr Lindenmajer je u Srbiju došao sredinom 1835. godine, zamenivši u Šapcu dr Karla Paceka na mestu lekara Podrino-savske komande 3 . Odavde je naredbom kneza Miloša u januaru 1837. premešten u Beograd u Solda ki špital, koji je ostao bez lekara. Tu je radio kra e vreme jer je ve u martu iste godine premešten u Kragujevac za "gvardejskog lekara", ponovo zamenivši dr Paceka koji je postao knežev li ni lekar i intimus. Na njegovo mesto došao je dr Karlo Beloni 3 . Zanimljiva je epizoda tokom njegovog boravka u beogradskom špitalu kada je došlo do kra eg neslaganja izme u njega i Tome Vu i a-Periši a, Kneževog izaslanika u Beogradu, oko organizacionih problema u bolnici, o emu ga je Toma tužio knezu, te zamalo nije došlo do njegovog odlaska iz Srbije zbog kneževe ljutnje, iz ega ga je izbavio njegov kolega sa studija dr Pacek 3 . Srbija je tih godina preživljavala ustavnopravne probleme pošto je turska Porta odbila, prema sugestijama Rusije i Austrije, da prihvati slobodoumno pisani, po uzoru na francuski i belgijski, "Sretenjski ustav" donet na Narodnoj skupštini u Kragujevcu 1835. godine. Kada je najzad u decembru 1838. iz carigradske Porte stigao novi Ustav, nazvan "turski", pristupilo se obrazovanju državnih organa. Tako je 29. maja (8. juna) 1839. godine doneto "Ustrojenije garnizone vojske" (koja je potpadala pod Pope iteljstvo vnutrešnjih dela), a na osnovu njega i Glavni vojeni štab, 18. jula, po starom kalendaru, odnosno 30. jula, po novom kalendaru. U okviru toga štaba dr Emerih Lindenmajer imenovan je za glavnog štab-doktora i time je postao prvi na elnik saniteta srpske vojske u nastajanju 4, 5 . U znak se anja, taj je datum izabran je za Dan sanitetske službe Vojske Srbije 6 . Ubrzano posle toga pristupilo se obrazovanju regularne vojske, pa i saniteta. Imenovan je i prvi štab-hirurg, magistar hirugije Moric Fidler i zapo eta je regrutacija. Tom priliko javlja se i prvi sanitetski problem u vidu u estalog obolevanja vojnika i pove ane smrtnosti. Ispituju i uzroke, dr Lindenmajer je utvrdio, upore uju i podatke sa podacima starijih vojnika, da je uzrok ove pojave velika i nagla promena u na inu života tih seoskih mladi a, dovedenih u potpuno novu sredinu i izmenjene uslove života, pa je predložio da se regruti dovode sukcesivno i u manjim grupama radi lakšeg prilgo avanja kasarnskom životu, da se eš e kupaju, leti u rekama, a zimi u toplim prostorijama, da se periodi no puštaju na otsustva, da se me u njima razvija takmi arski duh i nagra ivanje uspešnijih, što je sve dovelo do smanjenja nemilih pojava. Svakako da je najzna ajnije vojnosanitetsko delo dr Lindenmajera nacrt "Zakona o ustrojeniju špitalja centralne vojske" koji je sa inio još 1839. godine i koji je u skoro neizmenjenom obliku usvojen 19. februara (2. marta) 1844. godine. Njime je predvi eno sve što je neophodno za osnivaje, život i rad vojnih bolnica. Taj dan se danas proslavlja kao Dan Vojnomedicinske akademije 7 . Uredivši vojne bolnice u Kragujevcu, Beogradu i upriji, uvevši red u apotekarskoj službi i izradivši "Tablice ishrane" koje su se decenijama koristile u srpskoj vojsci, dr Lindenmajer je postavio vrste temelje na kojima se dalje,
pmid:24069833 fatcat:xjenyqjdyfczrfsxlxaxwh5jxa