Ç T KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER ENGELLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND CAREER BARRIERS

Yrd Doç, Ufuk Orhan, Mersin Üniversitesi
unpublished
ÖZET alışmanın amacı kişilik özelliklerinin kariyer engelleri algısına etkisini ve bu etkinin ön lisans ile lisans öğrencileri arasında gösterdiği farklılığı ortaya koymaktır. Beş faktör kişilik modeli boyutları, dışadönüklük, öz disiplin, uyumluluk, deneyime deneyime açık olma ve duygusal dengedir. Algılanan kariyer engelleri değişkeni ise tek boyutta incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Erdemli Meslek
more » ... lunda eğitim gören 187 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistiksel metodlar, değişkenler arası etkileşim için Stepwise Regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada duygusal dengesizlik düzeyinin, algılanan kariyer engeli düzeyini arttırdığı; uyumluluk düzeyinin ise algılanan kariyer engeli düzeyini azalttığı bulgulanmıştır. Ayrıca araştırmanın sonuçları arasında, farklı kişilik boyutları ile demografik özellikler arasında ilişkiler de yer almaktadır. Bulguların gelecekte yapılacak çalışmalar açısından önemli olduğu düşünülmektedir. ABSTRACT he aim of this study is to determine the effects of characteristics of personality on the perception of career obstacles and the differentiation of such affection between associate degree students and undergraduates. The factors used in the dimensions of the model of personality are extraversion, conscientiousness, agreeableness, openness (to experience) and neuroticism. The scale of perceived career obstacles was analyzed in one dimension. The sample of the research consists of 187 students who study in the schools of UTİYO and Vocational School of Mersin University in Erdemli. In analyzing process of the data, descriptive statistical methods,-the regression analyze of Stepwise for interactions between the variables were used. One of the results of the study is that the level of neuroticism may increase the level of the perceived career obstacle, whereas the level of agreeableness decreases it. Additionaly, it has been determined that there are correlations between demographics and the dimensions of personality. It is estimated that such findings might be useful for the studies in future.
fatcat:zlzdczeowzdwvmyo5scen2hfvu