SAMODEJNO ODKRIVANJE SEMANTI^NIH PREMIKOV V PREVODIH

Pela Vintar
unpublished
Prispevek opisuje poskus razvoja metodologije za samodejno odkrivanje semanti~nih premikov v prevodih. V vzporednem korpusu ozna~imo izvirnik z identifikatorji pomenov iz Wordneta in preko njih izlu{~imo ciljno pomensko polje, v na{em primeru izraze, povezane s hrano in pija~o. Ve~pomen-ske izraze samodejno razdvoumimo z orodjem UKB. Z opisano metodo uspe{no skr~imo obseg preiskovanega gradiva, primere pa nato vzor~no klasificiramo glede na uporabljeno prevodno strate-gijo. korpusno
more » ... orpusno prevodoslovje, Wordnet, semanti~no ozna~evanje, razdvoumljanje, prevodne strategije The paper describes an attempt to develop a methodology for automatic identification of semantic shifts in translation. First the original side of a parallel corpus is annotated with synset IDs from Wordnet, then we can select the target semantic domain using these IDs and the domain tags in Wordnet. In our case we focus on terms pertaining to gastronomy, which we disambiguate using the UKB toolkit. We analyse the extracted sentences and classify them according to the translation strategy employed. corpus-based translation studies, Wordnet, semantic annotation, word sense disambiguation, translation strategies 1 Uvod Prevodoslovna veda sèe ve~ desetletij ukvarja s preu~evanjem miselnih procesov pri prevajanju ter kompleksnega prepleta indivi-dualnih, ideolo{kih,drùbenokulturnih in jezikovnosistemskih dejavnikov, ki vplivajo nanje. Zlasti pri literarnih prevodih se ume-{~enost prevajalca, pa tudizalònika in more-bitnih drugih akterjev v dolo~eni okvir drùbenokulturnih normpokàe v obliki zavestnih ali podzavestnih odlo~itev, te pa so za prevodoslovje {e posebej zanimive, kadar v njih in v prevodnih re{itvah, ki iz njih izha-jajo, zasledimo opazen odmik od izvirnika. Pri tovrstnih analizah je bilo prevodo-slovje neko~ metodolo{ko omejeno na ro~no pregledovanje zbranih ali izbranih izsekov besedil, kar je zamudno opravilo, poleg tega je takemu na~inu analize mogo~e o~itati subjektivnost pri izboru primerov, besedil ali njihovih delov, rezultatom take analize pa oporekati reprezentativnost in verodostoj-nost. S pojavom deskriptivnega in korpus-nega prevodoslovja na za~etku devetdesetih let so sku{ali totèavo zaobiti in pri prevo-doslovnih raziskavah uporabljati kvantitativ-ne metode. Pri~ujo~a raziskava gre {e korak naprej in sku{a k prevodoslovnim raziskavam pristopiti z ra~unalni{kojezikoslovnim inven-tarjem metod. V raziskavi nas zanimajo kulturno-speci-fi~ni elementi v literarnih prevodih oziroma natan~neje prevodne strategije ter semanti~ni premiki, do katerih prihaja pri prevajanju pojmov, ki so {e posebej vezani na izhodi{~no kulturo, npr. izrazov, povezanih z obroki, hra-no in pija~o. Pri temèlimo nabor opazovanih pojavov pridobiti samodejno z ra~unalni{ko-jezikoslovno obdelavo korpusa, posamezne pojave pa nato analiziramo in ovrednotimo ro~no. Simpozij OBDOBJA 30 525
fatcat:bfchwajcanfxhfvu2d24omqwwa