HIDRAULIČKA MODELSKA ISPITIVANJA BRANE SA STEPENASTIM BRZOTOKOM

Danica Starinac, Predrag Vojt, Marijana Damnjanović, Dragiša Žugić, Ljubodrag Savić, Radomir Kapor, Budo Zindović
2014 Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta  
Izvod Kvalitet sirovina u prirodi, pa tako i kvarcnog peska i kvarcita, varira od ležišta do ležišta. U kojim industrijskim granama mogu da nađu svoju primenu nakon određenih postupaka pripreme, zavisi upravo od njihovog kvaliteta. Potencijlni aspekti primene materijala na bazi ovih sirovina su: u industriji građevinskih i vatrostalnih materijala, keramike i stakla, zatim u metalurgiji, livarstvu i za proizvodnju filtera za prečišćavanje vode. Geološka istraživanja na području centralne Srbije,
more » ... u centralne Srbije, u reonu opštine Rekovac rezultirala su identifikacijom pojava kvarcnog peska "Ursule" i kvarcita "Velika Kruševica". Preliminarna laboratorijska ispitivanja su potvrdila mogućnost primene kvarcnog peska u industriji građevinskih materijala za dobijanje betona, maltera, proizvoda za završne radove u građevinarstvu. Kvarcit se može koristiti u industriji vatrostalnih materijala i metalurgiji, dok je primena u industriji stakla moguća za obojeno staklo i to nakon uklanjanja oksida Fe. Rezultati istraživanja ukazuju na opravdanost daljih detaljnih geoloških istraživanja u cilju potpunije karakterizacije kvarcnog peska "Ursule" i kvarcita "Velika Kruševica". Ključne reči: kvarcni pesak, kvarcit, građevinski materijali, vatrostalni materijali, staklo, metalurgija. STRUČNI RAD 622.362:550.8 (497.11) Hem. Ind. 73 (4) 265-274 (2019) Dostupno na Internetu sa adrese časopisa: http://www.ache.org.rs/HI/ UVOD Na osnovu strukturno-teksturnih karakteristika rudne mase, grupacija kvarcnih sirovina je detaljnije podeljena na: kvarcni peščar, kvarcni pesak, kvarcni šljunak, kvarcit i hidrotermalni kvarc, [1] . Od navedenih sirovina, geološkim istraživanjima teritorije opštine Rekovac, Srbija, utvrđeno je postojanje kvarcnog peska i kvarcita. Predmet i sadržaj ovog rada su upravo njihove karakteristike i potencijalna primena materijala koji se mogu dobiti iz ovih sirovina postupcima pripreme mineralnih sirovina. Kvarcni pesak. Pod pojmom kvarcni pesak podrazumeva se sitnozrni nevezani klastični sediment ili materijal, koji je najvećim delom izgrađen od zaobljenih ili nezaobljenih zrna kvarca [2] . Drugim rečima, kvarcni pesak je nevezana, rastresita stena, koja se u osnovi sastoji od kvarcnih zrna. Nastaje pri mehaničkom i hemijskom raspadanju stena koje sadrže kvarc. Određeni asortimani kvarcnog peska imaju veoma veliku i široku primenu u različitim industrijskim granama [3] . Najveći deo proizvedenog kvarcnog peska različitog kvaliteta koristi se u građevinarstvu (90-95 % svetske proizvodnje), a ostatak 5-10 % u industriji stakla, keramike, vatrostalnih opeka, zatim u pojedinim metalurškim procesima za dobijanje metala i nemetala, u livarstvu, u industriji abraziva, hemijskoj industriji i dr [2] . Upotreba i kvalitet kvarcnog peska definisani su njegovom krupnoćom, odnosno granulometrijskim sastavom, zatim fizičkim svojstvima, kao i mineralnim i hemijskim sastavom [4, 5] . Korisnici kvarcnog peska u zavisnosti od namene koriste frakciju koja je definisana standardima [6] [7] [8] [9] . Kvarcit predstavlja monomineralnu masivnu metamorfnu stenu koja nastaje metamorfozom kvarcnog peščara usled velikog pritiska i temperature [10] . Takvi termodinamički uslovi vezani su za tektonsku kompresiju u orogenim pojasevima. Kvarcit je stena koja je veoma otporna na eroziju. Imajući u vidu da je kvarcit veoma tvrda stena i teška za Korespodencija: Slavica R. Mihajlović, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina,
doi:10.14415/konferencijagfs2014.079 fatcat:nmbuohztcfclrdy6wf2e4o5jge