Olgu Sunumu SELÇUK TIP DERGİSİ Postmenopozal Bir Kadında Dev Ovarian Leiomyosarkom Giant Ovarian Leiomyosarcoma in a Postmenapausal Woman

Selcuk Med, Yazışma Adresi, Osman Balcı, N Meram, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları, Doğum Konya, Osman Balcı, Emine Türen
2017 unpublished
Primer ovarian leiomyosarkomlar genellikle post-menopozal kadınlarda karşımıza çıkan, nadir görülen, orijini, etiyolojisi, histolojik özellikleri, kliniği ve optimal tedavisi tam olarak açıklanamamış tümörlerdir. Tüm over tümörlerinin %3'ünden azını oluşturmaktadırlar. Seyrek görülüyor olmaları ve spesifik semptomlarının olmaması tanıyı daha da güç hale getirmektedir. Bu makalede, ovarian kitle nedeni ile opere edilen ve patoloji sonucu ovarian leiomyosarkom gelen 66 yaşında bir hasta sunuldu.
more » ... bir hasta sunuldu. Her ne kadar ovarian leiomyosarkomlar nadir görülen tümörler olsa da over gonadal stromal tümörlerinin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Anahtar kelimeler: Over, leiomyosarkom, ovarian sarkom Primary ovarian leiomyosarcomas, which are often encountered in post-menopausal women, are rare, their origin, etiology, histological and clinical features and optimal treatment plan have not been fully explained tumors. They constitute less than 3% of all ovarian tumors. Due to rarely observation and the lack of specific symptoms, ovarian leiomyosarcomas are often difficult to be recognized. In this article, a 66-year-old patient who was operated for ovarian mass and pathology resulted with ovarian leiomyosarcoma, was presented. Although ovarian tumors are rare, leiomyosarcomas ovarian gonadal stromal tumors should be kept in mind in the differential diagnosis. GİRİŞ Pelviste sarkomlar genellikle uterin kaynaklıdır ve primer ovarian sarkomlar oldukça nadir görülen tümörler olup tüm over tümörlerinin %3'ünden azını oluşturmaktadırlar. Overde sarkom, karsinom oranı 1/40 olarak rapor edilmiştir (1,2). Seyrek görülüyor olmaları ve semptomlarının silik olması tanıyı daha da güç hale getirmektedir. Ovarian sarkomları değerlendirmek için histolojik bir tanı kriteri yoktur, uterus sarkomlarını değerlendirmede kullanılan kriterler over için de uygulanmaktadır (3). OLGU Altmış altı yaşında gravidası ve paritesi 2, 16 yıldır menopozda, hipertansiyon, astım hastalığı ve karında kitlesi olan hasta nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurmuştur. Hasta entübe edilerek hipertansif akciğer ödemi nedeni ile Kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Daha sonra toraks Bilgisayarlı Tomoğrafisinde (BT) plevral efüzyon ve sol akciğerde totale yakın atelektazi izlenmesi üzerine Göğüs Hastalıkları servisinde takibe alınmıştır. Hastaya bronkoskopi yapılmış ve normal olarak raporlanmıştır. Batın BT'sinde; karaciğer sol lob inferior düzeyinden başlayıp solda pelvik bölgeye kadar uzanım gösteren yaklaşık 20x11x18 cm ebadında kistik solid karakterli kitle lezyonu izlenmiştir. Ayrıca BT'de lezyonun uterusu tamamen işgal eden myom ile uyumlu olabileceği düşünülmüş ve her iki over dokusu izlenememiştir. Hastaya torasentez yapılarak solunumu düzeldikten sonra pelvik kitle nedeniyle operasyon için kliniğimize yatırıldı. Yapılan muayenesinde tüm batını dolduran ksifoide kadar uzanan kitle palpe edildi. Ultrasonografide tüm ekranı dolduran kistik solid komponentleri olan kitle lezyonu izlendi. CA125: 242.8, diğer tümör belirteçleri normal idi. Biyokimya ve tam kan parametrelerinde özellik izlenmedi. Hastanın yapılan endoskopi ve kolonoskopisinde özellik izlenmedi. İzlenen lezyon dejenere myom ile uyumlu olsa da hastanın mevcut kliniğide göz önüne
fatcat:z7dlgmtllfbwff7bztdgpfatde