ESKİ VE YENİ HUKUKUMUZDA MİRAS SİSTEMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

BERKİ Şakir
1973 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Mukayeseli hukukun orijinalliği, doktrinal ve teşrii karihayı inkişaf ettirici, ve nihayet hukukçuya hukukî esas ve müessesele rin tarih seyrindeki inkişafını göstermesi hasebiyle hukuk tarihi nin teknik yönünde de hukukçuya temin ettiği fayda, bu hukuku üzerine parmak basarak önemle tetkik etmiş, veya arızî olsa bile alâka duymuş olanlarca derhal teslim edilir. Bu ehemmiyetine binaendir ki, mukayeseli hukuk ceryanına ekser ülkelerin hukuk çev* resinde önem verilerek, Enstitüler kurularak hakkı
more » ... verilmeye çalı şılmaktadır. Keza Hukuk Fakültelerinde gerek vesiyle geldikçe her kürsünün müfredatında temas edilmesi ve son zamanlarda Fakül telerin programlarına seçimlik ders adiyle olsa bile alınmış bu lunması, mukayeseli hukukun muasır hukuk ilmindeki ihmal edi lemez kıymetini ifadeye kâfidir. Nihayet, Devletler arasında hiç değilse prensiplerde mevzuat birliğine yönelmiş oJan çalışmaların bel kemiğini mukayeseli hukuk teşkil etmektedir. Bütün millet-, leri hiç değilse manen tek bir dünya devleti halinde yaşatmaya gay ret gösteren asrımızda her milletin hukuk sisteminden ilham alı narak müşterek bir hukuk yaratılması gayretlerinde isabet bulun duğunda kimsenin itirazı olmaz. Filhakika, başka türlü çeşitli mil letler Devletler arası camianın cüzüleri olarak yekdiğerine sağlam ve bağlayıcı esaslarla yanaştırılamazlar ve binnetice müşterek ha-. yat esaslariyle sulhde yaşamak imkânına sahip olamazlar. İnsan hakları Evrensel Beyannamesi, ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Anayasası gibi müşterek ve bağlayıcı hukuk kurallarına bu sebeble ihtiyaç hissedilmiştir. Mukayeseli hukukun gayesine erişebilmesi için iki hususa dik kat bizce zarurîdir: I -Bütün hukuk sistemlerinin mukayeseye mesnet teşkil et mesi lâzimesi.
doi:10.1501/hukfak_0000000981 fatcat:zh4okpuxz5abboaew3d6wqvwiu