Mobbning: en sociologisk diskussion

Björn Eriksson
2001 Sociologisk forskning  
Nedanstående diskussion måste förstås på rätt sätt.1 Det är inte någon helt resultatbaserad framställning av m obbningsproblem atiken som här lyfts fram, inte heller någon representativ framställning av hittillsvarande m obbningsforskning. Det jag i stället försöker göra är att etablera en sociologisk tankelinje utifrån vil ken mer riktade empiriska insatser kan göras.2 Denna linje får dessutom i denna uppsats endast en skissartad utformning. Diskussionen har en specifik bakgrund. Jag uppfattar
more » ... nämligen det övergripande forskningsproblemet kring mobbning som en brist på frågor. M in uppfattning är att det finns för få frågetecken och för många utropstecken i m obbningsforskningen. N edanstående tankelinje är av sedd att, i all blygsamhet, vara inledningen till en bot på detta.
doi:10.37062/sf.38.19453 fatcat:funjqoeksnfzzhhqt33shnhtme