Įmonių Rinkodaros Programų Optimizavimo Modelis

Juozas Bivainis, Irena Daukševičiūtė
2013 Business: Theory and Practice  
Santrauka. Dabartinė įmonių rinkodaros programų sudarymo situacija apibūdinta taip: išaugęs įmonių rinkodaros mastas dik tuoja poreikį taikyti optimizavimo metodus, bet esamas šios paskirties metodinis potencialas yra menkas, nesubrandintas iki jo naudojimo praktikai reikalingu režimu. Straipsnyje, taikant sisteminį požiūrį, rinkodaros programos optimizavimas traktuojamas kaip kompleksas trijų parametrų lygmeniu tarpusavyje susietų tokių uždavinių: optimalios rinkodaros programos sudarymas;
more » ... odaros grąžos nustatymas; rinkodaros sąnaudų skaičiavimas. Optimalių rinkodaros programų sudarymui siūloma taikyti diskrečiojo matematinio programavimo metodą, pateiktas tokio uždavinio formalizuotas aprašymas. Rinkodaros priemonių grąžai ir sąnaudoms skaičiuoti parengti algoritmai: pirmasis grindžiamas koreliacine regresine analize, antrasis -kalkuliavimo principų taikymu. pateikti sintetinti siūlomo rinkodaros programų optimizavimo modelio praktinio priimtinumo tikrinimo, atliekant eksperimentinį modeliavimą komercinio banko pavyzdžiu, rezultatai. Reikšminiai žodžiai: rinkodaros programa, rinkodaros efektyvumas, rinkodaros grąža, rinkodaros sąnaudos, optimizavimas, diskretusis matematinis programavimas, koreliacinė regresinė analizė. Abstract. The article describes the current situation in forming the marketing programmes of companies -an increase in the extent of organisation marketing dictates the need for applying optimisation methods. However, the existing methodological potential for optimising marketing programmes is unfortunate, and therefore not ready to be applied in practice as necessary. Based on a systematic approach, the optimisation of a marketing programme in paper is treated as a complex of three partial problems interrelated at the parametric level. These problems are the formation of an optimal marketing programme, measur ing return on and marketing costs. In order to compose optimal marketing programmes, the integer programming method has been used providing its formalised description in the paper. For measuring return on marketing and marketing costs, the algorithms have been proposed. The first one is based on correlation regression analysis and the second one -on the application of calculation principles. The paper provides the synthesis of the results of the proposed optimisation model for the marketing programme optimisation based on experimental modelling applying a case of a commercial bank.
doi:10.3846/btp.2013.24 fatcat:wa7b4ubguveybhcavcex7vndz4