ИКТ МЕЖДУ МУЗЕЯ И УЧИЛИЩЕТО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПЕРСПЕКТИВА ICT BETWEEN MUSEUM AND SCHOOL-A RESEARCH PERSPECTIVE

Vasya Delibaltova
unpublished
Анотация: В текста са представени някои отговори на въпроса какви са изследователските гледни точки към проблема за ролята и мястото на ИКТ в реализацията на взаимодействието между музея и училището и са аргументирани перспективни линии за бъдещи изследвания. Ключови думи: ИКТ, учебни среди, музей, училище Abstract: What is presented in this text are some answers to the question what the research points of the problem of the role and place of ICT in the realization of the interaction between
more » ... eum and school are and to argue the perspective lines for future research. Въведение С осъзнаването на необходимостта от реализиране на мечтаната още от Ян Амос Коменски "отворена" учебна среда, на която се посвещават все повече страници и в съвременната педагогическа литература (виж напр. Делибалтова и Гъркова 2015; Делибалтова 2015; Мерджанова 2014), все по-голям научен интерес предизвиква традиционната за нашата образователна практика връзка музей-училище. Насоката на изследванията в това поле е предопределена от една страна, от променената дидактическа ситуация, провокираща преосмисляне на традиционните роли на ученик и учител и начините на тяхното взаимодействие, и от друга, от осъзнаването на образователната функция като основна за съвременния музей. Специфична окраска на проблема придават развитието на ИКТ и опитите да се очертаят от теоретична и практическа гледна точка ролята им както в образователен, така и в музеен контекст. Без съмнение подобни намерения имат строго научни основания, но и своите икономически съображения. Те могат да бъдат открити както в развитието на пазара на образователните услуги и туристическия пазар сами по себе си, така и във все по-често срещаните опити за тяхното обединяване в единен пазар с много възможности. Целта на настоящия текст е да се предложат няколко отговора на въпроса какви са изследователските гледни точки към проблема за ролята и мястото на ИКТ в реализацията на взаимодействието между музея и училището и да се аргументират перспективни линии за бъдещи проучвания. Роля на ИКТ-гледната точка на музейните специалисти
fatcat:gt23wt6zk5c6jb5neaqw6ljh5q