Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w pielęgnowaniu pacjenta z chorobą niedokrwienną serca – studium przypadku

Małgorzata Agnieszka Warska, Hanna Grabowska
2017 Problemy Pielęgniarstwa  
Wstęp. Choroba niedokrwienna serca (IHD) jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Znajduje się wśród dziesięciu wiodących przyczyn zgonów na świecie i jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji oraz inwalidztwa. Cel pracy. Ukazanie możliwości zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ® ) w pielęgnowaniu pacjentki z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę studium indywidualnego przypadku pacjentki z rozpoznaną IHD, współwystępującym
more » ... dciśnieniem tętniczym, napadowym migotaniem przedsionków, cukrzycą typu 2 oraz niedoczynnością tarczycy. W procesie pielęgnowania chorej wykorzystano frazy opisujące "gotowe" diagnozy/wyniki oraz interwencje zawarte w skategoryzowanym języku ICNP ® . Wyniki. U pacjentki rozpoznano między innymi: ból wieńcowy, duszność wysiłkową, nietolerancję aktywności oraz niepokój i brak wiedzy o reżimie terapii. Wnioski. Aktualna wersja ICNP ® z 2015 roku umożliwia implementację gotowych diagnoz/wyników oraz interwencji podejmowanych przez personel pielęgniarski w stosunku do pacjentki z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. Propozycja planu opieki z wykorzystaniem terminologii referencyjnej ICNP ® odzwierciedla problemy chorej i zakres działań podejmowanych przez personel pielęgniarski. Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (2): 143-148 Słowa kluczowe: proces pielęgnowania; diagnoza pielęgniarska; klasyfikacja pielęgniarska; ICNP ® ; choroba niedokrwienna serca AbStrAct Introduction. The ischemic heart disease (IHD) being one of the most common civilization diseases of 21st century is among main causes of hospitalization and disabilities. Objective. Usage of International Classification of Nursing Practice (ICNP ® ) in nursing process of patient with ischemic heart disease. Material and methods. The case study was patient with known coronary heart disease, comorbid hypertension, paroxysmal atrial fibrillation, type 2 diabetes and hypothyroidism. In the nursing process of the patient phrases that describe "ready" diagnoses/outcomes and interventions included in the categorical language of ICNP ® were used. Results. The following diseases were diagnosed: coronary pain, functional dyspnoea, activity intolerance, anxiety and lack of knowledge about the therapy regimen. Adres do korespondencji: lic. piel. Małgorzata Warska, Katedra Pielęgniarstwa, Z 144 PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA 2017, tom 25, zeszyt nr 2 Conclusions. The current version of ICNP ® 2015 enables the implementation of finished diagnoses/outcomes and interventions by the nursing staff in relation to patients with known ischemic heart disease. The proposal plan of care using ICNP ® reference terminology reflects the problems of the patient and the range of activities undertaken by the nursing staff.
doi:10.5603/pp.2017.0024 fatcat:eatipnhq4vfzbjvdg7v2tg4vtu