ÜNVERSTE 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCLERNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BUNU ETKLEYEN FAKTÖRLER Dietary habits and influencing factors in university students at 3 rd and 4 th grades

M Mazicioğlu, Ahmet Öztürk, Anahtar Kelimeler, Alışkanlıklar, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Kayser, Y Hekimliği, Doç, Halk Sağlığı, Doç
2003 Erciyes Medical Journal)   unpublished
Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi 3-4. sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyebilecek bazı faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. Gereç ve yöntem: Erciyes Üniversitesi'nin fakülte ve yüksekokullarındaki 27 bölümden dokuzu 1/3 basit tesadüfi örnekleme ile seçildi. Bu okulların 3-4. sınıflarda okuyan 650 öğrenciden 599'u ile yüz yüze görüşüldü. Öğrencilere beslenme tarzları ve alışkanlıkları ile ilgili 30 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Bulgular:
more » ... 394'ü kız (%65,8) , 205'i erkek % (34,2) toplam 599 öğrenci dahil edildi. Kız ve erkek öğrenciler arasında sigara içimi yönünden belirgin farklılık görüldü. Beden kitle indeksi erkeklerde 22,70±2,33 kg/m 2 kızlarda ise 20,77±2,06 kg/m 2 olarak tespit edildi. Günde üç öğün yemek yiyen öğrenci sayısı 293 (% 48,9), iken her gün düzenli kahvaltı yapanların sayısının 206'sı (% 34,4) olduğu görüldü. Bununla birlikte öğrencilerin 251'i (% 41,9) öğle yemeğini, 540'si (% 75,1) de akşam yemeğini düzenli olarak yediklerini ifade etti. Evde aileleri ile ya da arkadaşları ile birlikte kalan, ve beslenme konusunda verilen konferanslara gönüllü olarak katılan öğrencilerin kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerini daha düzenli yaptığı görüldü. Ayrıca erkek öğrencilerin öğlen yemeklerini kız öğrencilere göre daha düzenli yedikleri belirlendi. Sonuç: Bu veriler değerlendirildiğinde üniversite öğrencilerinin sık öğün atladıkları, evde kalanların daha düzenli kahvaltı yaptıkları ve en düzenli alınan öğünün akşam yemekleri olduğu görüldü. Öte yandan öğrencilerin gönüllü katıldığı konferans vb. beslenme hakkındaki eğitim faaliyetlerinin, zorunlu olarak daha önce aldıkları derslere göre, beslenme alışkanlıkları üzerinde daha etkili olduğunu düşünmekteyiz Abstract Aims: The aim of this study was detecting the dietary habits and some influencing factors in Erciyes University students at 3rd and 4th grades. Materials and method: Nine departments were chosen among 27 departments of ten faculties and higher education institutes of Erciyes University by 1/3 randomization. Face-to-face conversation was made with 599 out of 650 students studying at 3rd and 4th grades. An interviewing form consisting of 30 questions about dietary habits and attitudes was applied to these students. Results: A total of 394 female (65,8%), and 205 male (34,2%) students were recruited. There was a significant difference regarding smoking between female and male students. Mean body mass index in females was 20,77±2,06 kg/m 2 and 22,70±2,33 kg/m 2 in males. While the number of students having three meals per day regularly was 293 (48,9%), the number of students having breakfast was 206 (34,4%). However 251 (41,9%) of the students stated that they had lunch and, 450 (75,1%) stated that they had dinner regularly. It was apparent that students living with their families or friends and the ones participated voluntarily to conferences about diet had lunch and dinner regularly. Male students had lunch more regularly compared to female students. Conclusion: Our data revealed that students often miss meals, have breakfast regularly if they live with their families/friends and dinner is the meal they miss as the least. The evaluation of this data suggested that students often miss meals, have regular breakfast if they live at home and dinner is the most regular meal among them. On the other hand activities like conferences with participation on a voluntary basis appeared to be more effective than previous obligatory lectures on the eating habits of the studenst. Ço cu kla r ve a d o lesan la rd a b eslen me alışkanlıklarının ileri yaşlarda bazı hastalıkların ortaya çıkmasında rol alan parametrelerden biri olduğu bilinmektedir(1,2,3). Kalp damar hastalıkları, diyabet, obesite, osteoporoz ve
fatcat:2v7wlwjyjrgoxmqxbsrtjp72re